MENY

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 (8.-13. trinn) - UTGÅR FRA HØSTEN 2020

Studiet bygger på Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 eller tilsvarende, og kan også tilbys lærere på 1.-7.trinn. Fokuset i første del vil være fagspesifikk lesing og skriving og utvikling av kritisk literacy. I andre del av studiet vil studentene forske på egen praksis i et FOU-prosjekt.

Ta en videreutdanning ved Universitetet i Stavanger. Ta en videreutdanning ved Universitetet i Stavanger. Foto: Marie von Krogh.

Dette studiet tar sikte på å styrke læreres kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning som utvikler elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving, både som kommunikativ kompetanse og som redskap for læring og utvikling.

Skolen som utprøvingsarena

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2 inneholder både en teoretisk og en fagdidaktisk tilnærming til lesing og skriving i skolen. I studiet inngår praktisk arbeid med gjeldende læreplaner med vekt på å identifisere hvordan lesing og skriving kan brukes for å fremme elevenes kompetanse i flere fag. Dette studiet tilbys lærere fra 8.-13. trinn, men vil også passe for lærere fra 1.-7. trinn, og vil passe for lærere i alle fag. Som student vil du ha mulighet til å tilpasse faglitteraturen til sin praksis. Deltakernes egen yrkespraksis vil brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag. Derfor er det en forutsetning at deltakerne er i jobb og kan ha praktisk utprøving på egen skole mellom samlingene. 

Samlingsbasert studium

Dette studiet består av to emner à 15 studiepoeng. Emne 2 (VLE211) bygger på undervisningen i emne 1 (VLE210). Studiet er samlingsbasert. Canvas brukes som læringsplattform. Emne 1 (VLE210, 15 studiepoeng) gir teoretisk og didaktisk fordypning i systematisk arbeid med fagspesifikk lesing, skriving og muntlighet, og videre fordypning i kritisk literacy. I dette emnet vil det være to samlinger à tre dager. Mellom samlingene vil det være leseperioder og gjennomføring av ulike arbeidskrav.

Emne 2 (VLE211, 15 studiepoeng) er et selvstendig FOU-arbeid. I emne 2 vil det være en samling med fokus på aksjonslæring som metode for å forske på egen praksis og hvordan en kan planlegge å gjennomføre et utviklingsprosjekt. Deretter gis det individuell veiledning eller veiledning i grupper knyttet til studentenes egne utviklingsprosjekter.

Empirisk arbeid

Etter hver samling skal du som student skrive refleksjonslogg. I tillegg skal du gjennomføre ulike arbeidskrav som utarbeiding av fagtekster knyttet til utprøving av og refleksjon over ny faglig og fagdidaktisk kunnskap, og du skal gjennomføre kunnskapsdeling på egen skole. Du må også lage din egen litteraturliste på 1000 sider basert på listen som ligger i fagplanen, slik at du får tilpasset fagstoffet mest mulig til din egen praksis. Et av arbeidskravene vil være knyttet til pedagogisk bruk av IKT i undervisningen.

Emne 2 er et empirisk arbeid på egen skole (FOU-arbeid). Arbeidskrav i denne modulen vil være å utarbeide en prosjektbeskrivelse med en problemstilling, mål, metode, teorigrunnlag og framdriftsplan som må godkjennes av faglærer før studenten går i gang med prosjektet. Du vil få veiledning på FOU-prosjektet underveis i prosjektperioden.

Sluttvurdering

Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. I emne 1 VLE210 blir det mappevurdering med en bearbeidet fagtekst (fra tidligere arbeidskrav) og tilhørende refleksjonsskriv i mappen. Mappen skal ha et omfang på ca 4500 ord. Det gis karakter på eksamensmappen etter karakterskala A-F.

I emne 2 VLE211 vil FOU-arbeidet vurderes ut fra muntlig presentasjon på 20 minutter og prosjektrapport (4500 ord). Vekting: 60 / 40. Det gis karakter etter karakterskala A-F. Se emneplan og litteraturliste for VLE210 og VLE211.