MENY

Foredragene på storsamlingen

Her kan du lese om foredragene på 1. storsamling den 12.08.2015.

 • Kjersti Langvik.

  Kjersti Merete Langvik

 • Programmet.
 • Kjersti Langvik.

  Kjersti Merete Langvik

  Språkarbeid i skolen

  Foredraget vil sette fokus på arbeid med andrespråket i skolen – med elever og foreldre som en ressurs. Et kjent pedagogisk prinsipp i alle fag er å bygge videre på det en kan fra før. Hvordan kan prinsippet brukes i grunnskolen ved flerspråklige elevers tverrfaglige arbeid med tekst? Og hvordan kan eventuelt foreldre være til hjelp i dette systematiske og langvarige arbeidet med ordforrådet i norsk?
   

 • Ove Bergersen.

  Ove Bergersen

  Språkarbeid i barnehagen

  Det flerspråklige miljøet som barnet opplever, er preget av stor variasjon – både når det gjelder antall språk, type språk og mengde. Noen barn vokser opp med en balansert og god støtte av to språk der det ene språket er majoritetsspråket norsk. Andre barn møter først og fremst et minoritetsspråk (eller flere minoritetsspråk) i hjemmesfæren, og blir mer avhengige av barnehagens språkmiljø som støtte for å tilegne seg norsk. Morsmålet til et minoritetsspråklig barn har både en samfunnsmessig og kulturell verdi. Det er likevel viktig med tanke på videre skolegang og yrkesliv at majoritetsspråket tilegnes på et funksjonelt nivå. Forskning tyder på at barnehagen kan spille en avgjørende rolle i å skape et flerspråklig og inkluderende språkmiljø som gir alle barn støtte i tilegnelsen av norsk. Selv om ordforråd ofte trekkes fram som en viktig faktor, er det likevel et delvis uavklart spørsmål om hva det er ved barnehagens språkmiljø som på lang sikt gir et barn det beste utgangspunkt for videre tilegnelse av majoritetsspråket. Dette foredraget vil presentere aktuell forskning på feltet og introdusere begreper som kan åpne opp for en videre praksisnær diskusjon av de utfordringene barnehagen står overfor.
   

 • Dag Husebø.

  Dag Husebø

  Utviklingsarbeid i barnehage og skolen

  Former for læring og utvikling av måter å praktisere på foregår som en naturlig del av en skole eller barnehage sin virksomhet. Dette gjelder enten man har satt søkelys på et bestemt utviklingsområde eller ikke. Dette foredraget tar sitt utgangspunkt i at en skole og/eller barnehage ønsker å utvikle en bestemt del av sin virksomhet, her håndtering av mangfold. Hva vil dette kunne innebære for ledelse og ansatte, og for elever, barn og foresatte? 

 • Hildegunn Fandre,

  Hildegunn Fandrem

  Akkulturasjon

  Foredraget vil, ved hjelp av akkulturasjonteori, gå inn på hvor kompleks prosess det er å være i en situasjon hvor en må tilpasse seg en ny kultur. Det handler ikke bare om språklige utfordringer, men også i høyeste grad om en sosial og emosjonell tilpasning. Hva betyr dette for pedagogens arbeid i barnehagen og lærerens arbeid i klassen? Innledningsvis vil også begrepsbruk bli diskutert, med det formål å bevisstgjøre på hvordan språkbruk og holdninger kan påvirke hvordan barn/elever med innvandrerbakgrunn klarer å tilpasse seg og oppleve tilhørighet i et fellesskap.