MENY

Veiledning av nyutdannede lærere i skole og barnehage

Ønsker du å veilede nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående skole? Ønsker du å bidra til å utvikle nye læreres profesjonelle identitet og sørge for at flere blir i yrket? Da bør du søke dette utdanningstilbudet!

En nyutdannet lærer får veiledning av en erfaren veileder.

Dette er et veiledningstilbud for nytilsatte/nyutdannede lærere og barnehagelærere. I dette tilbudet kan du ta to emner; grunnemnet Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere og fordypningsemnet Profesjonslæring i utdanning og yrke. Fordypningsemnet er på masternivå og kan innpasses i MA utdanningsvitenskap –pedagogikk. Begge emnene er lagt opp til seks obligatoriske dagsamlinger, hver på seks timer. Utover dette jobber du i basisgrupper og med egenlesing. Praksis vil på ulike måter inngå i begge studiene og forutsetter veiledning av nyutdannet lærer i barnehage eller skole under studiet.

Hva lærer du?

I et deltakende og fortolkende fellesskap, vil du få kunnskaper om læring og lærerarbeid, organisasjon, kultur og utvikling og profesjonskunnskap. Du vil lære om veiledning som ett blant flere medierende redskaper som kan bidra i utvikling av nye læreres profesjonskompetanse og  profesjonelle identitet. Du vil lære om og utvikle ferdigheter i å planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere veiledning som didaktiske møter.

Du vil lære å kommentere og kritisk reflektere over veiledningens bidrag i nye læreres profesjonelle identitetsutvikling. Du vil under dette studiet utvikle en profesjonskompetanse som veileder for nyutdannede og nytilsatte kollegaer, og du kan jobbe som profesjonell veileder for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående skole.