Skrikende behov for etterutdanning i tjenesteinnovasjon

Universitetet i Stavanger tilbyr nå en ny etter- og videreutdanning i Tjenesteinnovasjon og servicedesign. Kurset starter i februar 2020 etter henvendelser fra både Stavanger kommune og det private næringslivet.

– Tjenesteinnovasjon er et fagområde som det er stadig mer interesse for, blant annet på grunn av digitalisering og økt kamp om kundene. Det handler om å utvikle attraktive tjenester basert på en grundig innsikt i kundereisen og kundenes behov. Gode tjenesteinnovasjoner forbedrer samtidig virksomhetens yteevne. Stadig flere kommunale aktører og private organisasjoner har oppdaget et behov for denne typen kompetanse, sier professor Erik Lerdahl, som er ansvarlig for kurset.

Det finnes flere kurs i tjenestedesign i Norden, men få som adresserer innovasjonsbiten av å designe en tjeneste i samme grad som dette nye kurset.

- Tjenestedesign har som regel et hovedfokus på innhenting av brukerinnsikt og rask prototyping av løsninger som testes mot brukerne. Det legger vi også vekt på. Det som er annerledes og unikt med dette kurset i tjenesteinnovasjon, er et sterkere fokus på idéarbeidet og ulike kreative metoder som kan brukes som katalysator i utviklingen, sier Lerdahl. Selv med god brukerinnsikt, er vi ofte fastlåst i tankesettet og trenger å anvende andre kreative metoder enn bare brainstorming. Så er det essensielt for realisering at vi tidlig tenker implementering og forankrer arbeidet bredt i organisasjonen, forklarer Lerdahl.

Kurset er praktisk rettet, med samlinger hvor det veksles mellom forelesning, utprøving og refleksjon. Ulike metoder og verktøy blir fortløpende testet ut.

Initiativ fra Stavanger kommune

Kurset er utviklet etter at Smartbyavdelingen i Stavanger kommune og designbransjen i byen tok kontakt med Norsk Hotellhøgskole ved UiS om mulighetene for å opprette et designstudium.

Lene Klovning – Som kommune trenger vi å gjøre en innsats for å forstå samfunnets små og store problemer, såkalt utenifra og inn, altså fra innbyggernes og næringslivets perspektiv, når vi utvikler nye og bedre løsninger i kommunen, sier Lene Klovning, rådgiver i Smartbyen Stavanger.

På tross av økende krav til å forbedre, effektivisere og fornye tjenestetilbudet til innbyggerne, er det få ansatte i det offentlige som har kompetanse på metoder innen tjenestedesign. I tillegg er det få lokale designbyrå som tilbyr denne tjenesten.

– Den korteste veien fra behov til framtidens tjenester er å skape tjenestene sammen med brukerne og innbyggerne våre. Samskaping har etter hvert blitt et viktig begrep i all tjenesteinnovasjon i kommunene, og en god vei til tjenesteinnovasjon går gjennom tjenestedesign, sier Klovning.

Samskapingsskole blir kurs på UiS

Smartbyavdelingen i Stavanger kommune utviklet og testet en samskapingsskole som et pilotprosjekt høsten 2018. Skolen var et internt kompetansehevingstiltak som skulle bygge samskapingskultur og styrke ledelsen av slikt arbeid i kommunen. Skolen fikk gode tilbakemeldinger, og etter hvert kom henvendelser fra næringslivet, andre kommuner og offentlige etater om å få delta.

– Dermed så vi behovet for å skalere dette tilbudet til å bli et studiepoenggivende, åpent videreutdanningstilbud. Tilbudet skal nå ikke bare komme Stavanger kommunes ansatte til gode, men også være tilgjengelig for næringslivet og andre kommuner lokalt og nasjonalt, sier Klovning.

Hun mener ansatte både i privat og offentlig sektor har behov for økt kompetanse i samskaping og designmetodikk for å kunne bidra i digitale innovasjonsprosjekter i egen organisasjon. 

Støtte fra Kompetanse Norge

Kurset med navnet Samskapingskurset tilbys fra høsten 2020, og har fått 1,25 millioner kroner i utviklingsstøtte fra Kompetanse Norge.

Kurset i Tjenesteinnovasjon og servicedesign, som tilbys allerede til våren, er utviklet med tanke på å komplettere Samskapingskurset. Her får deltakerne en innføring i teorier, metoder og praksis knyttet til tjenesteutvikling og design, både med tanke på forbedring av eksisterende tjenester og utvikling av helt nye.

Søknadsfristen for det aller første kurset er 15. januar, og fortsatt er det noen ledige plasser. Les mer her.