MENY

Opptakskrav

For opptak til mastergradskurs sjå kursets eigne sider for meir detaljerte opptakskrav.

For andre studiepoenggivande kurs på lågare nivå gjelder føljande opptakskrav:

A. GENERELL STUDIEKOMPETANSE:
Fullført og bestått 3-årig vidaregåande opplæring med grunnkurs, VK1 og VK2
Fagbrev/sveinebrev
Dersom du er fylt 23 år i løpet av opptaksåret og har 5 års fulltidserfaring eller 5 års samla fulltidserfaring frå arbeid og utdanning. Som arbeidserfaring kan ein også rekna omsorgsarbeid og militær førstegongsteneste/sivilteneste. Som utdanning gjeld fullført og bestått kurs i vidaregåande skule/ og eller folkehøgskule, og eksamen frå minst eitt års høgare utdanning.

B. FAGLEGE MINSTEKRAV:
Fylgjande felles allmenne fag må dekkast innanfor, eller takast i tillegg til krav under punkt A:
Norsk (14 veketimar), Engelsk (5 veketimar, Matematikk (5 veketimar), Naturfag (5 veketimar), samfunnsfag (6 veketimar).

C. REALKOMPETANSE:
Søkarar som er 25 år eller meir, og som ikkje kan dokumentera generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om dei er studiekvalifisert på bakgrunn av realkompetanse. Det er Universitetet i Stavanger som sjølv har myndigheit til å vurdera kva som er naudsynte kvalifikasjonar etter retningslinjer som er gitt av Kunnskapsdepartementet. Reglementet er tilgjengeleg her. Ta kontakt med oss for nærmare informasjon.

Dokumentasjon av utenlandsk utdanning og norskkunnskapar/Documentation of foreign education and Norwegian language profiency for higher education in Norway
Alle søkarar med utdanning frå land utanfor Norden må dokumentere godkjenning av utenlandsk utdanning - sjå www.nokut.no og kunnskapar i norsk. Hvis du har norsk som andrespråk, må du også dekke språkkrav til norsk. Dette kan dekkes på følgende måter: https://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/sprakkrav/krav-til-norsk-og-engelsk-for_hoyere_utdannning/

For søkere som ikkje fyller kravet i engelsk kan en ta en av følgende tester eller prøver:
Sjå GSU-lista i denne lenka.

For applicants to Norwegian language courses
Please note the following criteria for prerequisite for foreigners to enter the Norwegian language courses:
A background of higher education and a legal residency permit in Norway.
None, or very little knowledge of Norwegian is required for beginners level A1.
Completed level A1 is required for admission to level A2, and completed level A2 is required for level B1.