Hopp til hovedinnhold

Arendalsuka 2022

Velkommen til UiS sine arrangementer under Arendalsuka 2022!

Publisert: Endret:

Arendalsuka deltakerlogo

Arendalsuka er en viktig møteplass for Universitetet i Stavanger. På disse sidene finner du informasjon om vårt program under Arendalsuka 2022.

Mer informasjon finner du i Arendalsukas offisielle program.

lesesenteret

Digitale klasserom og fremtidens prøver

Mandag 15. august kl 16–17.30: Lesesenteret inviterer til paneldebatt om to store temaer innenfor norsk skoledebatt: Teknologi og prøver.

elever jobber på pc

1. Når Chromebooken krever plassen til papirboka og blyanten: Hva er problemet? Og hva gjør vi med det?

I løpet av få år har digitale enheter fått en sentral rolle i grunnskolen. Digitalisering er langt på vei et resultat av en ønsket politikk. Samtidig har årene med pandemi og lange perioder med hjemmeskole trolig ført til en raskere vridning mot digitale arbeidsmåter og læremidler. Selv om digitaliseringen er en villet utvikling, er takten og omfanget omstridt blant både foreldre, forskere, politikere og lærere.

2. Hvem skal bestemme over omfanget av prøver i skolen?

I diskusjonen om norsk skole, løftes ofte "prøvetrykket” i klasserommet frem som et problem.  Samtidig ytrer lærere selv ønske om tester som kan gi dem kunnskap om elevenes ferdigheter. Men flere kommersielle tester og prøver som brukes i klasserommet er ikke basert på forskning, og har ikke dokumentert kvalitet.

Valg av prøver og tester får konsekvenser for elevene og for undervisningen. Men hvilke prøver trenger skolen – og hvorfor? Hvem er det som skal bestemme det? Og hva – eller hvem – er det egentlig som styrer disse valgene?

Begge disse temaene er hyppig diskutert, og ofte med problemfokus.

Går det an å bli enige om hvilke utfordringer som må løses? Og hvordan kan vi, helt konkret, i så fall gå frem for å løse dem? 

I to paneldebatter utfordrer vi inviterte politikere, forskere og skolefolk til å komme opp med konkrete forslag til veien videre. Debatten ledes av Marte Spurkland.

Arrangør: Lesesenteret

Tid: Mandag 15. august kl 16–17.30

Sted: Clarion Hotel Tyholmen

NB: Dette arrangementet strømmes.

Les hele beskrivelsen i programmet.

Handelshøgskolen ved uis

Bruk av randomiserte forsøk i norsk forvaltning

Tirsdag 16. august kl 16.30–18.00: Handelshøgskolen ved UiS inviterer til paneldebatt med blant annet Torbjørn Røe Isaksen og Camilla Stoltenberg om bruken av randomiserte kontrollerte forsøk.

Nærbilde av to par hender som skriver og jobber med oppgave

I norsk forvaltning har vi lite tradisjon for bruk av randomiserte forsøk. Men i flere andre land blir metode brukt i stadig større grad for systematisk utprøving av tiltak før oppskalering. Dette gjelder spesielt innenfor utdanning og folkehelse.

Torbjørn Røe Isaksen initierte i sin tid som kunnskapsminister to store randomiserte forsøk om lærertetthet.

Randomiserte forsøk blir ofte sett på som selveste gullstandarden for å undersøke om et tiltak virker. Likevel har norsk forvaltning vi lite tradisjon for bruk av denne metoden.

Isaksen kommer til Arendalsuka 16. august for å bli med i en paneldebatt rundt dette temaet. I tillegg vil også direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Halvard Hølleland (Ap) og professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved UiS, Mari Rege delta.

Viktige spørsmål under debatten blir:

 • Hva er barrierene for å benytte randomiserte forsøk i norsk forvaltning?
 • Er det noen etiske dilemmaer?
 • Går det ikke fort nok?
 • Har ikke forvaltningen nok kunnskap om metoden?

Professor Mari Rege vil før debatten ha en kort innledning om randomiserte forsøk i lys av utredningsinstruksen.

Dekan og professor ved Handelshøgskolen ved UiS, Ola Kvaløy, leder diskusjonen.

Arrangør: Handelshøgskolen ved UiS

Tid: Mandag 16. august kl 16:30–18.00

Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Sal B

Les mer om programmet her.

læringsmiljøsenteret

Til barnas beste: Derfor er det viktig at barnehagene får påvirke forskningen

Onsdag 17. august kl 14:30–16:00: Hvordan få til et samarbeid om barnehagebasert kompetanseutvikling som gjør at forskningen når ut på gulvet i barnehagen, og samtidig sikre at kunnskap fra praksisfeltet når helt fram til forskerne?

Barnehageansatt og barn har lesestund i barnehagen. Foto: Marie von Krogh.

Flere nasjonale føringer oppmuntrer til et tett og godt samarbeid mellom forskning og praksis om utvikling av barnehagesektoren. Målet med de nasjonale føringene er at forskningen skal være praksisrelevant og utgjøre en forskjell for barn og ansatte i barnehagen, og at praksis skal kunne informere og oppdatere forskere og bidra i forskning og utvikling knyttet til sektoren. Men er et slikt samarbeid alltid fruktbart, og hvordan kan det gjennomføres i praksis? Hvilke utfordringer og muligheter finnes? Og hvordan få til et samarbeid om barnehagebasert kompetanseutvikling som gjør at forskningen når ut på gulvet i barnehagen, og samtidig sikre at kunnskap fra praksisfeltet når helt fram til forskerne? Det vil forskerne og representanter fra samarbeidsbarnehagene i forskningsprosjektet «Social and Emotional Learning & Life Mastery in Early Childhood Education and Care» (SELMA) diskutere i dette arrangementet.Arrangør: Læringsmiljøsenteret, UiS

Tid: Onsdag 17. august kl 14:30–16:00

Sted: Clarion Hotel Tyholmen

Les hele beskrivelsen i programmet.

kunnskapssenter for utdanning

Hvordan kan vi rekruttere og beholde flere lærere?

Onsdag 17. august kl 16:30–18:00: Kunnskapssenter for utdanning inviterer til paneldebatt under Arendalsuka!

Ung mannlig lærerstudent er i klasserom i praksis. Vi ser en gruppe elever bakfra.

Rekruttering og gjennomstrømning i norsk lærerutdanning er en velkjent problemstilling. I tillegg er det en utfordring å beholde utdannede lærere i læreryrket. Ifølge SSB jobber hver tredje lærerutdannede utenfor skoleverket.

Kunnskapsdepartementet har gitt Høgskulen på Vestlandet (HVL) prosjektmidler til å undersøke og prøve ut tiltak for å styrke rekruttering til lærerutdanning og til en positiv omtale av læreryrket. På bakgrunn av dette oppdraget har HVL bestilt en kunnskapsoversikt fra Kunnskapssenter for utdanning ved Universitetet i Stavanger (KSU) for å kunne framskaffe forskningsbasert kunnskap om strategier for å rekruttere og beholde lærere.

I denne paneldebatten under Arendalsuka, ledet av Aslak Bonde, vil resultatene fra denne kunnskapsoversikten bli presentert og debattert.

Arrangør: Kunnskapssenter for Utdanning, UiS og Høgskulen på Vestlandet, i samarbeid med Utdanningsforbundet

Tid: Onsdag 17. august kl 16:30–18:00

Sted: Clarion Hotel Tyholmen

Les hele beskrivelsen i programmet.

det samfunnsvitenskapelige fakultet

Bærekraft i praksis: Hvordan sikrer vi menneskerettigheter og sosial bærekraft i møte med nye omstillingskrav?

Torsdag 18. august kl. 10.30–12.00. Det samfunnsvitenskapelige fakultet inviterer til to paneldebatter under Arendalsuka.

Vindmøller på rekke på en gress-slette.

Om arrangementet

Skal samfunnet utvikle seg i en bærekraftig retning, kreves det endringer og omstilling. Det innebærer ofte nye krav til hvordan organisasjoner skal agere. Ulike behov og forventinger fra ulike grupper kommer ofte i konflikt med hverandre. Hvordan løser vi utfordringene der «alle» er enige om behovet for nye løsninger, men der dette samtidig skaper nye utfordringer? Vi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS ønsker å belyse ulike sider ved omstillingsprosesser som gjøres i bærekraftens navn. I første paneldebatt ser vi på hvordan den nye Aktsomhetsloven påvirker reiselivet, og hvordan bransjen kan sikre et bærekraftig reiseliv som ivaretar menneskerettighetene. I andre paneldebatt vender vi oppmerksomheten mot bærekraftens pris og bakside. Hvilke dilemmaer står man overfor når omstillingsprosesser ikke er sosialt bærekraftige for lokalsamfunnet? Hvor ligger ansvaret? Og hvem betaler bærekraftprisen?

Del 1:

Hva nå, reiselivsbransjen - har vi god samvittighet i bagasjen?

Et bærekraftig reiseliv har et stort ansvar for menneskerettigheter og er et viktig ledd i arbeidet mot å nå FNs bærekraftmål. Åpenhetsloven som trer i kraft 1. juli i år, blir et viktig virkemiddel for å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven forplikter bedrifter i Norge å sikre menneskers rettigheter gjennom alle forretningsrelasjoner i verdikjeden. Det er ulik risiko for ulike næringer og i ulike geografiske områder. Paneldebatten setter sosialt ansvar på agendaen og vil diskutere hvilke forpliktelser den nye Åpenhetsloven pålegger reiselivet. Hva innebærer loven for reiselivsnæringen i Norge, hvilke krav stilles og hvor omfattende vil dette ansvaret være? Finnes det klare systemer for å håndtere innsynsforespørsler og hvordan unngå «Social Washing»? Og hvordan kan vi forebygge og bekjempe menneskerettighetsbrudd i reiselivet?

Paneldebattdeltakere:
 • Karianne B. Bråten, stortingsrepresentant (AP)
 • Bente Øverli, leder tilsynsavdelingen i Porsgrunn, Forbrukertilsynet
 • Tonje Platou, Kluge Advokatfirma AS
 • Audun Petersen, bransjedirektør reiseliv, VIRKE
 • Marie-Anne Zachrisson, Country Manager, Ving Norge
 • Ann-Kristin Vervik, generalsekretær, ECPAT Norge

Ordstyrer: Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen.

Del 2:

Hva gjør vi når etableringen av grønn energi og digital omstilling utvikler seg til verbale krigssoner i lokalsamfunn?

Store samfunnsomstillinger slår ofte ned som et lyn i de lokalsamfunn der ny infrastruktur planlegges. Det gjelder f.eks. vindturbiner og batterifabrikker i den grønne omstillingen og datasentre i digitaliseringen. De nye anleggene medfører inngrep i naturen og endringer av landskap og steder hvor hverdagslivet leves. Samtidig kan de politiske prosessene true naboskap og skape nye konfliktlinjer i lokalsamfunnet.

Panelet vil belyse hva som skjer med sted og lokalsamfunn når omstillingen slår ned. Hva er de menneskelige omkostningene, og hva kan vi som samfunn gjøre for å unngå eller redusere dem? Utbyggerne har ofte lang erfaring med å forberede og håndtere prosesser på en måte som sikrer at utbyggingsplanene ivaretas. Lokalsamfunnet har nødvendigvis ikke de samme forutsetningene og blir gjerne involvert sent i prosessen. Hvordan kan skjeve maktforhold utjevnes for å beskytte lokalsamfunnene som tilfeldigvis kommer til å «ligge i veien» for omstillingen?

Paneldebattdeltakere:
 • Øystein Nereng, leder i Vern Kvernaland
 • May Britt Jensen, kommunedirektør i Utsira kommune
 • Morten Magnussen, leder for havvindsatsningen i NorSea Group
 • Anna Kraaijeveld Enerstvedt, forsker III ved NORCE Norwegian Research Centre

Arrangør: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS

Tid: torsdag 18. august kl. 10.30–12.00

Sted: Clarion Hotel Tyholmen

Les hele beskrivelsen i programmet.

Nordic Edge

Kan byene våre drives 100% på fornybar energi?

Onsdag 17. august kl. 11.00-12.00: Nordic Edge i samarbeid med UiS, Lyse, Easee og Offshore Norge

Plakat for arrangementet Arendalsuka Nordic Edge

Er det mulig å drive byene våre 100% på fornybar energi? Hva vil dette ha å si for Norge og vår industri, og hvor hurtig er det realistisk å få det til? Få dypere innsikt i problemstillingen når Nordic Edge arrangerer paneldiskusjon under Arendalsuka 2022.

Globalt kan over 70% av klimagassutslippene knyttes til energiproduksjon, og mesteparten av energien brukes i og rundt byene. For å nå klimamålene er det derfor avgjørende å fase ut fossil energi og erstatte dette med utslippsfrie energikilder. Men hva skjer om vi faser ut fossil energi fortere enn vi greier å bygge opp alternative energikilder? Vi har allerede fått en forsmak gjennom høye strøm- og drivstoffpriser gjennom 2021-2022.

Medvirkende:

Moderator: Helleik Syse, PhD-stipendiat, foreleser og podcastvert, UiS

Rigmor Haga, Bærekraftssjef, Easee

Esben Tonning Otterlei, Leder klima, Lyse

Ann-Cathrin Vaage, Fagsjef klimapolitikk, Offshore Norge

Arrangør: Nordic Edge

Tid: onsdag 17. august kl. 11.00–12.00

Sted: Rygerelektra, Pollen

Paneldiskusjonen vil også streames.

Les hele beskrivelsen i programmet.

det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Grønn omstilling på norsk kontinentalsokkel

Forskningssenteret NCS2030 gir politikerne råd om grønn omstilling i energibransjen.

Om arrangementet

Målet er å maksimere verdiskapingen av energiressursene på norsk kontinentalsokkel og samtidig jobbe for å realisere netto nullutslipp. Bli med på et dypdykk i den grønne omstillingen.

Gjennom arrangementet ønsker vi å:

 • Belyse den pågående kunnskapsbyggingen og utviklingen av nye løsninger for å etablere av bærekraftige verdikjeder på norsk sokkel.
 • Diskutere det muliggjørene samarbeid mellom beslutningstakere, feltoperatører, teknologileverandører og akademia.
 • Engasjere publikum med dialog mellom ulike involverte aktører.

Kontinentalsokkelen inneholder den energien vi trenger nå, men vi kan også lagre framtidig energi til kommende generasjoner.

Medvirkende
 • Martin Smedstad Foss, Divisjonsdirektør, IFE
 • Alejandro Escalona, Senterleder NCS2030, Universitetet i Stavanger
 • Nicholas Ashton, TDI O&G SUB, Equinor
 • Kjersti Dahle Grov, Fung.dir. Teknologi, Analyse og Sameksistens, Oljedirektoratet
 • Ove Trellevik, Energi- og miljøkomitéen (H), Stortinget

Arrangør: IFE