PUST - Profesjonsfaglig utviklingsprosjekt i Stavanger og Tromsø

PUST er et treårig forskningsbasert kompetansehevingsprosjekt hvor målet er å utvikle og styrke barnehagepersonalets profesjonsfaglige digitale kompetanse gjennom et workshop-basert kompetanseutviklingsprogram. Prosjektet startet i 2019 og er et samarbeid mellom forskere ved Universitet i Stavanger og Universitetet i Tromsø.

Published Sist oppdatert

Barn og voksen ser på ipad sammen
PUST - prosjektet skal utvikle og styrke barnehagepersonalets profesjonsfaglige digitale kompetanse. Foto: Getty Images

Pedagogisk bruk av digital teknologi har vært integrert i Rammeplan for barnehagen siden 2017. Likevel finnes det få felles digitaliseringsstrategier mellom de ulike kommunene og barnehagene i landet. PUST-prosjektet ønsket derfor å utvikle kunnskap om fordeler og utfordringer vedrørende bruk av digital teknologi i norske barnehager.

– Mens de fleste kommuner har utarbeidet en strategi for håndtering av personvern, finnes det store forskjeller og mange ulike praksiser når det gjelder pedagogisk bruk av digital teknologi. For at en slik god praksis skal nå alle barn, må den systematisk deles og støttes av forskning, sier UiS-professor Natalia Kucirkova. Sammen med førsteamanuensis Marianne Undheim ved Universitetet i Stavanger og universitetslektor Torstein Unstad og førstelektor Maria Dardanou ved Universitetet i Tromsø utgjorde hun forskerteamet i prosjektet.

Barnehagepersonalet må få utforske

I PUST har man jobbet med lærende nettverk som metode sammen med ansatte fra flere ulike barnehager i Sør-Rogaland og Troms og Finnmark. Forskerne utviklet et workshop-program hvor minst to representanter fra hver barnehage deltok på hver samling. Ledelsen (styrer) ble også invitert til noen av samlingene, samt representanter fra de ulike kommunene. 

I workshoppene fikk deltakerne muligheten til å teste og utforske ulike digitale verktøy og ressurser i et digitalt verksted. På den måten fikk de ansatte i barnehagene reflektere rundt sin egen praksis og dele egne erfaringer rundt teknologibruk, men også lære hvordan teknologi kan brukes som en integrert del av det pedagogiske arbeidet i barnehagen, i tråd med rammeplanen og på en måte som tilfører barns læring merverdi.

– Fokuset var hovedsakelig på kreativ bruk av digital teknologi sammen med barnehagebarn. For eksempel digitale museumsturer på skjerm slik at barna kan lære om kunst, kultur og kreativitet eller installasjon av webkamera i fuglekasser for å snakke om natur, miljø og teknologi, forteller Kucirkova.

Effektiv metode

Utveksling av gode strategier og god praksis med eksempler fra ulike miljøer og ulike typer interaksjoner er viktig for læring. PUST-prosjektet har demonstrert at nettopp lærende nettverk med ulike aktører tilknyttet barnehagesektoren er en verdifull prøvearena for utforsking og erfaringsutveksling rundt digital teknologi i barnehagen.

Marianne Undheim og Natalia Kucirkova
Marianne Undheim og Natalia Kucirkova ledet prosjektet sammen med forskerkollegaer fra Universitetet i Tromsø.

Prosjektet viste også at det å ha en sparringspartner eller kontaktperson dedikert til digitalisering var en klar fordel for bedre organisering på kommunenivå.

– Deltakerne spurte derfor om vi kunne invitere digitaliseringsrådgiver fra en av kommunene for å dele sine erfaringer knyttet til implementering av digital teknologi i barnehagene, sier forsker Marianne Undheim.

Håper på nasjonal ordning

Selv om prosjektet nylig ble offisielt avsluttet ønsker de deltagende barnehagene å føre nettverket videre slik at de kan fortsette å utveksle erfaringer og lære av hverandre, gjerne direkte med produsenter av digitale verktøy og digitale ressurser for barnehager.

Kucirkova og de andre forskerne håper at det på sikt kan komme en form for nasjonal ordning for slik forskningsbasert nettverksbygging, og at man kan legge til rette for et samarbeid mellom barnehagelærere, forskere, og produsenter av digital teknologi med mål om å utvikle felles digitaliseringsstrategier som kan bidra til å styrke barnehageansattes digitale kompetanse.