Hopp til hovedinnhold

Tidsskriftet Nordisk barnehageforskning er tilbake – med ny redaksjon og nye nettsider

FILIORUM – Senter for barnehageforskning har sammen med BARNkunne – Senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet tatt over det redaksjonelle og administrative ansvaret for Nordisk barnehageforskning. Elin Reikerås, senterleder for FILIORUM og Elin Eriksen Ødegaard, senterleder for BARNkunne er de nye hovedredaktørene.

Publisert: Endret:

Tidsskriftet har fått splitter nye nettsider og utgis med åpen tilgang (Open access) hos Cappelen Damm Akademisk. Vi ønsker gamle og nye lesere og bidragsytere velkommen til https://nordiskbarnehageforskning.no.

Nordisk barnehageforskning ble etablert i 2008 og har siden oppstart vært en viktig arena for fagfellevurderte artikler fra forsknings- og utviklingsarbeid. På grunn av omorganiseringer i driften har ikke tidsskriftet hatt noen utgivelser siden 2019. Men nå er dvaleperioden over.

Ambisjonen er å fortsette utviklingen av tidsskriftet og å styrke posisjonen som den sentrale formidlingskanalen for ny kunnskap og innsikt om barnehager og barnehagepedagogikk.

Åpent for innsending

Alle artiklene i tidsskriftet ligger åpent tilgjengelig. Artikkelforslag sendes inn elektronisk via nettsiden. Tidsskriftet har ingen publiseringsavgift for artikler.

– Det er en ære for oss å få lov til å overta vertskapet for tidsskriftet. Nordisk barnehageforskning (NBF) har siden starten vært, og skal fortsette å være, en bidragsyter til solid kunnskap om barnehager og barndom. Vi har store ambisjoner når vi nå tar stafettpinnen videre.  Å overta ansvaret for noe som er så etablert og viktig for fagfeltet forplikter. Vi har dyp respekt for det arbeidet som er lagt ned i dette over mange år, sier Elin Reikerås.

Redaksjonen for tidsskriftet består av hovedredaktører Elin Reikerås og Elin Eriksen Ødegaard, og fagredaktører Ellen Beate Sandseter, Tuula Helka Skarstein, Inger Marie Lindboe, Ann-Hege Lorvik Waterhouse, Johanna Birkeland, Ingrid Pramling Samuelsson, Heidi Harju-Luukkainen, Karin Hognestad, Ole Henrik Hansen, Annica Löfdal Hultman og Carola Kleemann. Se presentasjon av redaksjonen.

Les mer om relanseringen her.

Hvordan kan vi best støtte opp under ferdighetsutvikling hos barn?

Hvordan kan vi best lære hvordan et tiltak påvirker barns læring og utvikling? Hvilke ferdigheter er det viktig å støtte...

Hverdagspraksiser: Bacheloroppgave setter søkelys på estetiske praksiser i barnehagen

Som barnehagelærer har det vært viktig for Elisabeth Pedrikke Johansen å bidra til å styrke de estetiske fagenes plass i...

Når lukt spiller hovedrollen

– Vi må snakke mer om lukt, sier Natalia Kucirkova. Tirsdag 14. juni var hun med på åpningen av utstillingen "De tre små...

Blir redaktør for prestisjefylt tidsskrift

Natalia Kucirkova blir redaktør for tidsskriftet "Reading Research Quarterly", sammen med tre andre professorer fra Stor...

Dybwik får fylkeskommunens kulturpris

Årets kulturprisvinner har hatt en rolle i det aller meste innen dansefeltet i Rogaland. Siri Dybwik underviser i utøven...

Scenekunst til alle små

Det kunstneriske formidlingsprosjektet "Scenekunst til ALLE små" skal tilby kunstneriske opplevelse for de minste barna....

Derfor er det viktig at barnehagene får påvirke forskningen

– SELMA er et eksempel på et prosjekt hvor det er et sterkt ønske om å få til samarbeid og medvirkning i alle ledd. På...

Eksternfinansierte prosjekter

FILIORUM - Senter for barnehageforskning leder og deltar i en rekke prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. Her fi...

Årsmelding 2021: Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

Her får du oversikt over aktivitet og resultat innanfor sentrale satsingområder for Fakultet for utdanningsvitskap og hu...

Norsk barnehageforskningskonferanse 2022

Norsk barnehageforskningskonferanse arrangeres 26.-28. oktober i Bergen. I år er det Barnkunne - Senter for barnehagefor...

Forsker fra Læringsmiljøsenteret utmerker seg på ny

Natalia Kucirkova, forsker ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er nytt medlem i Global Young Academy, GYA. Akademiet kunne ve...

Ikkje-verbal kommunikasjon og morsmål i barnehagen hjelper fleirspråklege barn med å læra

Likevel syner forskinga òg at fleirspråklege barn ikkje alltid får dei same læringsmoglegheitene som einspråklege barn.

Hvordan påvirker livets 1000 første dager barnets fremtid?

Å sørge for at barn har systemer rundt seg som støtter deres psykiske og fysiske utvikling i de 1000 første dagene av li...

Nytt EU-prosjekt setter søkelys på kulturell forståelse i barnehagelærerutdanningene

Barnehageforskere fra Universitetet i Stavanger er partnere i RECOdE, et nytt Erasmus+prosjekt som skal utvikle barnehag...

Fleirkulturelle barnehagar - korleis skape eit positivt læringsmiljø?

Barnehagelærarar som gir kjenslemessig støtte, er varme og tydelege, legg til rette for leik og læring mellom barn av ul...

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere gikk til forsker ved Læringsmiljøsenteret

Natalia Kucirkova har vunnet Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsvitenskap for 2022...

Krig kan vekke sterke følelser og redsel hos barn

Som voksen kan du hjelpe dem med regulering av tanker og følelser.

Barnehageleder kjenner igjen mange av problemstillingene som tas opp i KSUs kunnskapsoversikt om flerspråklige barn i barnehage

Kunnskapsoversikten bekrefter mye av det vi allerede jobber med. Samtidig gir den oss noen nye perspektiver, sier Carina...

Ny rapport: Nordiske tilnærminger til vurdering og evaluering i barnehagen

Finnes det en felles nordisk modell eller en karakteristisk nordisk tilnærming til evaluering og vurdering av kvalitet i...

Har du tenkt over hvordan våren lukter?

Blomster, den første motorsykkelen på veien eller gjødsel. Eller noe helt annet? Hvordan vi beskriver lukt, og hvilke or...

Stor interesse for nylansering av tidsskriftet Nordisk barnehageforskning

Denne våren har FILIORUM, i samarbeid med BARNKunne, drevet tidsskriftet Nordisk barnehageforskning i ett år. Pågangen h...

Phd. - og postdokprosjekter

Her finner du en oversikt over prosjektene til alle nåværende og tidligere phd.-studenter og postdoktorer tilknyttet FIL...

To nye EU-prosjekt skal bidra til å løfte kunstfagenes stilling i barnehage og skole

Barnehageforskere fra Institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger har mottatt EU-midler til ikke...

FILIORUM-forskere tildelt nytt EU-prosjekt

Barnehageforskere fra Universitetet i Stavanger har sammen med fem europeiske partnere mottatt EU-finansiering til et ny...

Trender i empirisk barnehageforskning i de skandinaviske landene 2006–2019 – en forskningskartlegging

Kunnskapssenter for utdanning og FILIORUM - Senter for barnehageforskning søkte sammen om å få anledning til å arbeide m...

Ledige stillinger som postdoktor og stipendiat tilknyttet FILIORUM

Vi har to ledige stillinger, en postdoktor i pedagogikk og en stipendiat i utdanningsvitenskap, knyttet til to store for...

Rapport: Vi har fått mer og bedre barnehageforskning

Forskningsstudiene på barnehagefeltet i Skandinavia har blitt flere og har fått høyere kvalitet, viser en rapport Kunnsk...

Hvordan forberedes barnehagebarn og elever på skole og utdanningsvalg?

Andreas Østbø Fidjeland har undersøkt hvordan barn og elever forberedes og velger i overganger mellom ulike utdanningsst...

Norske barnehager har et forbedringspotensial når det gjelder profesjonell læring og utvikling

En ny studie fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har sett på hvilken forståelse styrere har av barnehage...

Ny OECD-undersøkelse skal kartlegge arbeidshverdagen i norske barnehager

Barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har i samarbeid med forskningsinstituttet NIFU fått i oppdrag å gjennomf...

Ny nasjonal forskerskole på barnehagefeltet

Norges forskningsråd har bevilget 192 millioner kroner til 12 nye nasjonale forskerskoler, blant annet innen barnehagefo...

– Et godt verktøy for barnehager

Arbeidet med å fremme et trygt og godt barnehagemiljø har aldri vært viktigere. Nå har ledere og ansatte i barnehagene f...

Digital kompetanse i barnehagen

DiCoTe-prosjektet skal øke den digitale kompetansen i norske barnehager ved å utvikle ressurser som kan brukes i barneha...

Tiltak for å inkludere minoritetsbarn i barnehagen

En kunnskapsoversikt fra forskere ved Kunnskapssenter for utdanning har identifisert fire tiltak for å fremme sosial ink...

Stor suksess for Norsk barnehageforskningskonferanse 2021

Mer enn 650 deltakere fra barnehagefeltet deltok på den tre dager lange, digitale konferansen som satte søkelyset på man...

FILIORUM lanserer Ressursbank for barnehagen

Den digitale samlingen av ressurser skal bidra til kompetanseheving blant barnehageansatte og sørge for at ny og relevan...

Praktisk informasjon om gjennomføring av konferansen

Lurer du på hvordan du logger deg på konferansenløsningen? Hvor du finner programmet? Eller hvordan du får tilgang til d...

«Kurs» i førstehjelp med Henry-dukken var effektiv læring for barnehagebarn

Studie fra Læringsmiljøsenteret viser at barn som deltok i Henry-opplegget ble mer i stand til å håndtere mindre skader ...

Spontan bruk av utetid i barnehagen

En ny studie viser at barnehagelærere i varierende grad planlegger hvordan de skal bruke utetiden i barnehagen til forhå...

SPrELL: Samtalebaserte lesepraksiser

SPrELL står for "Samtalebaserte lesepraksiser i barnehage og hjem for erfaringer med litteratur og læring av språk". Pro...