Hopp til hovedinnhold

Caring Futures: Utvikling av omsorgsetikk for teknologimediert omsorg

Forskingsprosjektet Caring Futures: Developing Care Ethics for Technology-Mediated Care Practices (QUALITECH) vil vidareutvikla omsorgsetikk i ei stadig meir teknologisk helse- og velferdssektor.

Publisert: Endret:
Fakta
Prosjektleiar

Professor Ellen Ramvi

Prosjektperiode

2021 - 2024

Budsjett

20 millionar

CARING FUTURES - OPEN CALL for artwork production

Alle bidragsytere blir informert innen 1. oktober.

Forskarar vil sikra omsorgskvaliteten i ei framtid med aukande bruk av teknologi-medierte omsorgspraksisar (Foto: Shutterstock).

Befolkninga i verda eldest. I tiåra framover vil delen eldre auka kraftig, og sjukdomsbyrden veks tilsvarande. På bakgrunn av dette er det politisk bekymring for aukande press på ressursgrunnlaget i velferdsstaten i framtida. Meir effektivitet og innovasjon i helse- og velferdstenestene blir sedde på som svar på denne ressursutfordringa.

Utvikling og bruk av ny teknologi er presentert som ein sentral del av løysinga. Teknologi skal vera eit verktøy i omsorgstenestene, men kan ikkje erstatta alle aspekt ved tradisjonell omsorg som finn stad i relasjonen mellom brukarar og fagpersonar. Førebels har vi lite kunnskap om slike omsorgsetiske aspekt ved teknologisk innovasjon, også innanfor dagens teknologi-medierte omsorgspraksisar.

Har identifisert kunnskapshol i omsorgsetikken

Forskargruppa har identifisert to betydelege kunnskapshol: 1) at det i det aukande kravet i samfunnet om ny teknologi i omsorgspraksis manglar omsorgsetisk forståing, og 2) at det i det teoretiske grunnlaget til omsorgsetikken, manglar ei forståing av at teknologi allereie inngår i omsorgspraksisar. Dette utgjer ein betydeleg samfunnsmessig, kulturell og vitskapleg utfordring, som forskingsprosjektet QUALITECH skal finna svar på.

Vi undersøker omsorgsetiske spenningar mellom behovet i samfunnet for bruk av meir og ny teknologi i dagens helse- og velferdstenester på den eine sida, og tradisjonelle, relasjonsbaserte og profesjonelle omsorgskulturar på den andre. Vi vender oss til den klassiske omsorgsetikken, men har som mål og fornya omsorgsetisk teori på ein måte som tar rolla til teknologien i omsorgspraksisar på alvor.

Praksisnær kunnskap om etiske utfordringar

QUALITECH gir ny kunnskap til brukarar og profesjonelle i primær- og spesialisthelsetenestene, og dessutan velferdstenestene og samfunnet som heilskap. Målet vårt er å bidra med forsking som kan sikra kvalitet i teknologi-medierte omsorgspraksisar, og å ta vare på omsorgsetiske perspektiv på relasjonsarbeid, med implikasjonar for praksis, policy og utdanning. QUALITECH vil, med andre ord, utvikla eit omsorgsetisk paradigme for omsorgsfulle framtider.

Prosjektet består av fire empiriske arbeidspakkar knytt til fire ulike teknologi-medierte omsorgsfelt:

  • Elektronisk standardisering i barnevernstenesta (leder Åse Vagli, Institutt for sosialfag, Det samfunnsvitskaplege fakultet, UiS)
  • Profesjonelle si sjølvforståing og ideal i teknologi-mediert helsearbeid (leder Birgitta Haga Gripsrud, Avdeling for omsorg og etikk, Det helsevitskaplege fakultet, UiS)
  • Førestillingar om teknokropper og omsorg (leder Ingvil Hellstrand, Senter for kjønnsstudier, Det samfunnsvitskaplege fakultet, UiS)
  • Leiing, design og implementering av teknologi i omsorgspraksis (leder Brita Gjerstad, Institutt for sosialt arbeid, Det samfunnsvitskaplege fakultet, UiS)

Aktuelt

Prosjektgruppa

Professor
51834179
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Førsteamanuensis
51834108
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for medie- og samfunnsfag
Professor
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Førsteamanuensis
51831543
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Førsteamanuensis
51832799
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sosialfag
Førsteamanuensis
51834142
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Førstelektor
51831338
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Postdoktor i profesjonelle relasjoner
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk

Samarbeidspartnere