Serviceledelse (BRH100)

Emnet fokuserer på hvordan det er å arbeide i en serviceorganisasjon, både som leder og underordnet. Emnet tar for seg begrepet service, serviceleveransen og "sannhetens øyeblikk". Det blir lagt opp til en organisasjonspsykologisk forståelse hvor den enkeltes opplevelse, holdninger, relasjoner til andre etc. blir vektlagt. Videre vil det også bli lagt vekt på hvordan en organisasjon som helhet fungerer - arbeidsdeling, hvordan beslutninger blir tatt, læring, kultur, kommunikasjon etc. Kurset vil legge særlig vekt på ledelse og utøvelse av ledelse i serviceorganisasjoner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BRH100

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

I servicevirksomheter er organisering og ledelse av medarbeidere og forståelse av gjestens / kundens opplevelse av største viktighet. De som skal være ledere i slike virksomheter må ha en grunnleggende forståelse for hvilke ledelsesmessige muligheter og begrensninger som finnes innen servicesektoren. Faget vil derfor gi fremtidige ledere en innsikt i hvordan man kan tilnærme seg, analysere, forstå og påvirke strukturer, prosesser og atferd i og utenfor den enkelte virksomhet, både mht. ledere, ansatte, kunder, konkurrenter og andre interessenter. Emnet tar for seg begrepet service, serviceleveransen og "sannhetens øyeblikk". Emnet skal gi innsikt i muligheter og utfordringer i servicebedrifter, og servicekvalitet både fra et kundeperspektiv og et bedriftsperspektiv.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper

Kandidaten 

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor organisasjon og ledelse av serviceorganisasjoner.
 • har kunnskap om sentrale begrep innen serviceledelse, slik som servieleveransen, "sannhetens øyeblikk", servicekvalitet både fra et kundeperspektiv og et bedriftsperspektiv.
 • har kunnskap om forskings- og utviklingsarbeid innen vertskap og service, servicekvalitet og generell drift av servicebedrifter
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor organisasjon og ledelsesfag.
 • har kunnskap om historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet til vertskap og serviceledelse

Ferdigheter

Kandidaten 

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på̊ praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg i en servicesituasjon
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling innen verskap og service
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer innen serviceledelse

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innen serviceledelse
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer 
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformers 
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor organisasjons- og ledelsesfag og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis 
 • kan reflektere over hvordan en bygger kunderelasjoner og utvikler god servicekultur og gode servicemedarbeiderer. 
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser 

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Hjemmeoppgave og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen 1/2 Bokstavkarakterer
Skriftlig eksamen 1/2 2 Timer Bokstavkarakterer

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Olga Gjerald

Arbeidsformer

Forelesninger på norsk og engelsk, gruppearbeid, oppgaveskriving med veiledning.

Undervisningen underbygges av praktiske cases og eksempler fra praksis. I skriftlige innleveringsoppgaver skal deltakerne reflektere og analysere egen praktisk erfaring.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Serviceledelse og serviceorganisering (BHO130_1) 10
Serviceledelse I: Organisasjonens psykologi (E-SEL100_1) 5
Serviceledelse II: Ledelsesprosessene (E-SEL102_1) 5

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto