Områdeplanlegging (BYG120)

Innføring i teoretisk- og praktisk utføring av reguleringsplanarbeid.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BYG120

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet gir bred kunnskap om arealplanlegging, trening i reguleringsplanlegging og bruk av dataverktøy i utformingen av boligområder. Emnet er lagt opp som problembasert og prosjektbasert læring.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studenten ha

 • Innsikt i ulike aspekter som legger premisser for gode planer som leder til bærekraftig byutvikling
 • Kunnskap om målsetting, utfordringer og prinsipper for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
 • Kjennskap til steds- og ROS- og konsekvensanalyser
 • Kjennskap til planlovgivning og planprosessen
 • Forståelse for krav til offentlige planers innhold og utførelse

Etter gjennomført kurs skal studentene kunne

 • Utarbeide analytiske temakart av situasjon og forutsetninger for planarbeid
 • Tolke gitte rammer for analyse- og planarbeidet
 • Lage reguleringsplaner med tilhørende illustrasjoner, modeller og fotomontasjer i henhold til lovverk og alminnelig praksis
 • Formulere reguleringsbestemmelser og kjenner juridisk, praktiske og estetiske konsekvenser av formuleringer
 • Utføre formings- og planarbeid som tilfredsstiller krav til universell utforming
 • Anvende FocusAreal (eller annen relevant programvare) i framstilling av arealplaner
 • Forstå prinsippene i GIS - geografisk informasjonssystem (og anvende ArcView i analyse og planarbeid)

Etter gjennomført kurs skal studentene ha generell kompetanse i

 • muntlig, skriftlig og grafisk presentasjon av reguleringsarbeid
 • selvstendige utredninger innen egen og andres reguleringsarbeid

Forkunnskapskrav

BYG100 Dataassistert konstruksjon (DAK)

Eksamen / vurdering

Mappe og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappe 7/10 Bokstavkarakterer
Skriftlig eksamen 3/10 3 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vurderingsformen består av tre prosjektoppgaver og skriftlig eksamen. Prosjektoppgavene vurderes samlet, og teller 70% og skriftlig eksamen teller 30%.Dersom studenten ikke består prosjektoppgavene eller ønsker å forbedre karakteren må hun/han ta hele emnet på ny igjen neste år.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjekt-, øvinger og studio-/ lab. arbeider
Alle prosjekt-, øvinger og studio-/ lab. arbeider må være godkjent. Studenter som ikke har fått godkjent de obligatoriske aktivitetene vil ikke få tilgang til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Lene Bjørnø

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Guzman Cruz Rodriguez

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Andreas Skaare

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

2 timer forelesning, 4 timer prosjektbasert undervisning, studio-arbeid og obligatoriske øvinger pr uke. Prosjektarbeidene utføres i grupper.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Lokalplanlegging (BIB550_1) 10
Feltutbygging (BIB230_1) 10
Lokalplanlegging (BIB250_1) 5

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., femårig Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing., femårig

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto