Byregionen (BYG240)

Kurset gir en innføring i byregionen som relevant skala for regional og byutvikling. Byregionen som system av områder, funksjoner, sentra og interaksjoner er tema for faget.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BYG240

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Kurset gir en innføring i byregionen som relevant skala for regional og byutvikling. Byregionen som system av områder, funksjoner, sentra og interaksjoner er tema for emnet. Kurset er prosjektbasert og har til hensikt å utvide kunnskapen fra forutgående kurs til å omfatte byen som del av en bolig-, arbeidsplass- og serviceregion. Integrert areal- og transportplanlegging er sentralt i kurset som arbeider med analyse, planlegging og formgiving av byområder, terminaler, knutepunkt, senterområder, vei og transportsystemer og -anlegg. ArcMap brukes som analyse- og presentasjonsverktøy (GIS).

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studentene ha

 • kunnskap om byregionen som et konsept som tydeliggjør byen i en større sammenheng med regionale interaksjoner
 • forståelse for byen som et dynamisk område hvor ulike drivkrefter virker og skaper endring i bosetting, arbeidsplasser, næringsliv, arealbruk, trafikk og transport
 • forståelse for hvilken rolle areal- og transportplanlegging har for byutviklingen i arbeidet med å gjøre den bærekraftig, redusere miljøproblemer og forbedre levekår og samfunnssikkerheten
 • kunnskap om definisjon av bolig-, arbeids-, pendlings- og identitetsregioner

Etter fullført kurs skal studentene kunne

 • Lage scenarier og mulighetsstudier for ulike visjoner for byen og regionen
 • Lage oversiktsplaner i henhold til stedsanalyse, statistikk og prognoser
 • Lage designprogrammer for forskjellige sentrale områder i bysystemet
 • Innhente relevant informasjon og analyser ved hjelp av GIS-verktøyer
 • Gi anbefalinger for regional- og byutvikling basert på SWOT-analyser

Studentene skal ha generell kompetanse i

 • muntlig, skriftlig og grafisk presentasjon av tema som er relatert til byregionen, regional planlegging og langsiktige areal- og transportplaner
 • drøfting av urban bærekraft og tilknyttete tiltak og deres relevans og effektivitet
 • selvstendige utredninger av fremtidig by- og regionalutvikling

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
BYG100 Dataassistert konstruksjon (DAK)
ING110 Ingeniørfaglig innføring - Bygg

Anbefalte forkunnskaper

BYG100 Dataassistert konstruksjon (DAK), BYG115 Byrommet, BYG120 Områdeplanlegging

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Oppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Oppgaven er gruppebasert.

Fagperson(er)

Faglærer:

David Chapman

Emneansvarlig:

David Chapman

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Andreas Skaare

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

4 timer formell undervisning (forelesninger, øvelser, veiledning, seminar, presentasjoner/gjennomganger, studioarbeid) i tillegg til prosjektarbeid individuelt og i gruppe. Deltagelse i prosjektet er obligatorisk. Bidrag til gruppearbeid må dokumenteres.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Landmåling/GIS (BIB420_1) 5

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag Byplanlegging og samfunnssikkerhet - bachelorstudium
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., femårig Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing., femårig

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto