Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi (BØK195)

Emnet skal gi en grunnleggende innføring i bedriftsøkonomiske sammenhenger. Dette betyr at emnet omhandler hvordan inntekter, kostnader, innbetalinger og utbetalinger påvirker resultat, rentabilitet, likviditet og soliditet i en bedrift.

Studenten skal både kunne utføre beregninger, forstå sammenhenger og diskutere mulige konsekvenser av de tallene man kommer fram til.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BØK195

Versjon

3

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnets første del gir en innføring i begrepene inntekter, kostnader, innbetalinger og utbetalinger. Sentralt er beholdningsendringer og deres påvirkning på resultat. Studenten vil i denne delen også få en innføring i kalkulasjon.

I emnets andre del gis en grunnleggende innføring i regnskapsarbeid i form av bokføring av enkle, men viktige transaksjoner. Ulike kontotyper og regnskapsmessige registreringer gjennomgås og illustreres.

Også kontoplansystematikken som anvendes i norske bedrifter blir belyst.

Videre behandles regnskapsavslutningen. Før regnskapet kan avsluttes, må en del regnskapsposter vurderes særskilt og tilleggsposteringer må gjennomføres. Hovedreglene for slike vurderinger gjennomgås.

Emnets tredje del omhandler årsregnskap og regnskapsanalyse. I denne delen vil det bli lagt mye vekt på vurdering av ulike balanseposter som grunnlag for analyser. Ved hjelp av Excel skal man utarbeide en rekke nøkkeltall. Avslutningsvis skal disse analyseres.

Læringsutbytte

Etter at studenten har fullført emnet, forventes det følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Studenten skal

  • kjenne til hovedbestemmelsene i bokføringsloven og regnskapsloven
  • kunne forklare sammenhenger mellom transaksjoner og deres påvirkning på resultat, balanse og likviditet

Ferdigheter

Studenten skal

  • kunne forklare formålet med finansregnskap og driftsregnskap
  • kunne anvende viktige regnskapsbegreper og sentrale regnskapsbestemmelser
  • kunne utføre enkle produktkalkulasjoner
  • kunne registrere forskjellige forretningstilfeller på ulike kontoer.
  • kunne avslutte regnskapet med utgangspunkt i et avgrenset tallmateriale
  • kunne utarbeide kontantstrømoppstilling, sentrale nøkkeltall og simuleringer ved hjelp av Excel og analysere disse

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Man bør ha eller skaffe seg grunnleggende kunnskaper i bruk av Excel.

Eksamen / vurdering

Individuell eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator, Lovsamling,

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innlevering av foreløpig rapport med muntlig presentasjon i gruppe

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Ola Barkved

Faglærer:

Dengjun Zhang

Studieprogramleder:

Tarjei Mandt Larsen

Arbeidsformer

Det er laget videopresentasjoner til de aller fleste temaene i tillegg til at flere oppgaveløsninger presenteres på video.

Forelesningene vil bli brukt til en kort oppsummering og gjennomgang av pensum. Hoveddelene av forelesningene vil bli brukt på diskusjoner, oppgaveløsning og gjennomgang av oppgaver. Det vil bli både praktisk oppgaveløsning og tid til individuell refleksjon. For at man skal ha utbytte av samlingene kreves det derfor aktivt engasjement.

Det vil være inntil 4 forelesningsstimer per uke.

Det forventes at studenten legger ned 250 til 300 arbeidstimer i emnet.

Her er en indikasjon på hvordan disse timene kan brukes: Forelesninger: 50 timer. Forberedelse til forelesningene : 75 timer. Gruppearbeid: 85 timer. Selvstudier og oppgaveløsning: 80 timer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi (BØK195_2) 10
Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi (BØK195_1) 10

Åpent for

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto