Samfunnsvitenskapelig metode for arbeidslivet (BØK295)

For å utvikle ny kunnskap om arbeidslivet må vi innhente og analysere data. Noen problemstillinger kan løses ved kvantitative analyser der en har data fra mange informanter eller organisasjoner, og kan bruke statistiske metoder for analyse av data. Andre problemstillinger løses med kvalitativ metode. Kvalitativ metode innebærer å innhente data for å og undersøke hvilken mening hendelser og erfaringer har for de som opplever dem, og hvordan de kan fortolkes eller forstås også av andre. Mens kvantitative metoder benyttes for å undersøke mønster i et stort antall forekomster, benyttes kvalitativ metode for å undersøke grundig noen få forekomster. Datagenerering i kvalitativ metode foregår ved deltakende observasjon, semi- eller ustrukturerte intervjuer eller diskursanalyse/tekstanalyse. Hensikten med kurset er å gi studenter kunnskap om forskjellene mellom kvantitative og kvalitative forskningsdesign og gi dypere kunnskap og gode ferdigheter i kvalitative metoder benyttet innenfor økonomiske/administrative fagområder.

Siste halvdel av kurset skal studentene jobbe med en grupperapport om en valgt bedrift/organisasjon. Rapporten skal inkludere en analyse av egen datainnsamling og metodevalg.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BØK295

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Fra tema til problemstilling
 • Valg av metodisk tilnærming
 • Ulike typer kvalitative og kvantitative analysedesign
 • Kvalitativ metode: Datainnsamling og analyse
 • Anvendelse av metode på gruppeprosjekt

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av

Kunnskap

 • forstå forskjellene mellom kvalitative og kvantitative analysedesign.
 • kjenne til de sentrale elementene i kvalitative analyser (spørsmål, data, begreper og konklusjon) og hvordan disse påvirker hverandre
 • kjenne til ulike kvalitative metoder, fordeler og ulemper med disse, og når de bør brukes

Ferdigheter

 • å kunne formulere en prosjektbeskrivelse, avgrense problemstilling, velge et egnet analysedesign for å belyse denne, og kritisk vurdere metodevalg
 • Kunne argumentere for valg av data og analysestrategi, med hensyn til problemstillingen
 • Kunne argumentere for et empirisk funn basert på egne analyser

Generell kompetanse

 • kritisk evaluere de ulike stegene i en forskningsprosess
 • mestre overgangen fra teori rundt forskningsmetode til praktisk forskning
 • kan kommunisere og diskutere kvalitative problemstillinger, analysedesign og metodevalg innenfor økonomiske-administrative fagområder

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skoleeksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppgave, innlevering i gruppe (med mulighet for individuelt)

Fagperson(er)

Faglærer:

Øyvind Osjord

Emneansvarlig:

Espen Olsen

Faglærer:

Espen Olsen

Studieprogramleder:

Tarjei Mandt Larsen

Arbeidsformer

Forelesninger og gruppearbeid. Studentene skal skrive en grupperapport om en bedrift, og i denne diskutere de metodiske tilnærmingene de gjør. 

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Bedriftsprosjekt (BØK256_1) 5

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto