Strategisk human resource management (HRM) (BØK400)

En attraktiv arbeidsgiver ser på de ansatte som en viktig ressurs som kan utvikles. Beste praksis innenfor Human Resource Management (HRM) skal understøtte virksomhetens strategi og bygge på et prestasjonsledelsessystem. Prestasjonsledelse ses på som pågående prosesser der organisasjon og ledere identifiserer, måler og utvikler medarbeidernes prestasjoner og knytter prestasjonene til strategiske mål. Det innebærer å finne arbeidsformer som gjør det mulig å innfri i forhold til både virksomhetens og medarbeidernes mål og forventninger. Emnet bygger på evidensbasert ledelse og organisasjonsdesign gjennom å formidle og reflektere over hva forskning sier om systemer for rekruttering, ledelse og utvikling av menneskene i organisasjonen og deres arbeidsmiljø.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BØK400

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet legger vekt på at studentene skal forstå, formidle og anvende teori og metode innenfor SHRM.

Blant innholdet er:

 • Hva er HRM og SHRM?
 • Utforming av HRM-praksiser: Finnes en beste praksis HRM, og hva er beste tilpasning?
 • Hvordan legge til rette for deltakelse og medvirkning i arbeidslivet?
 • Rammer for og personalledelse i et rettslig perspektiv
 • Hvordan skaffe arbeidskraft og kompetanse: Ulike tilknytningsformer i arbeidslivet og konsekvenser for HRM
 • Hva bør ledere og HR-medarbeidere vite om motivasjon?
 • Utforming av jobbanalyser, jobbdesign og organisasjonsstrukturer
 • Hva er digitalisering av HRM og hvordan anvendes digitaliserte HRM-systemer?
 • Hvilke metoder for rekruttering og seleksjon bør en velge og hvordan vinne i kampen om talentene?
 • Prestasjonsledelse, prestasjonsmåling og belønning
 • Kompetanseutvikling, lederutvikling og karrieresystemer
 • Tiltak for helsefremmende arbeidsplasser, redusert sykefravær, mobbing og trakassering
 • Hvordan håndtere konflikter?
 • Etikk, bærekraft og virksomheters samfunnsansvar

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten:

 • Kjenne til HRM-teori og hvordan HRM-praksiser er bundet sammen i et HRM-system
 • Kunne redegjøre for dilemma og utfordringer i HRM innenfor etikk, bærekraft og samfunnsansvar
 • Kjenne til sentrale teorier og perspektiver på motivasjon og hva som skaper trivsel og god helse i arbeidslivet
 • Kunne forklare hvordan digitalisering, teknologi og organisasjonsdesign påvirker arbeid og samhandling i en virksomhet
 • Kjenne til det norske trepartssamarbeidet og hvordan det er utformet på makro- og mikronivå
 • Kjenne de rettslige rammer for personalledelse

Ferdigheter:

 • Kunne utforme og bidra til å implementere HRM-politikk og -praksis for ulike virksomheter basert på interne og eksterne utfordringer
 • Kunne formidle HRM-politikk og -praksis til beslutningstakere og kolleger
 • Kunne utvikle tiltak for medvirkning, helsefremmende arbeidsplasser, redusert turnover og sykefravær, og økt trivsel
 • Kunne vurdere nytten av digitaliserte HRM-systemer
 • Kunne evaluere etablert HRM-politikk og -praksis

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk kollokviedag

Bestått obligatorisk kollokviedag.

Det arrangeres to kollokviedager der faglærer vil veilede. Studentene danner grupper på 3-5 personer. Oppgavene tilsvarer dem man vil få til ordinær skriftlig eksamen. Gruppearbeidet skal gi trening i å lage et felles produkt basert på diskusjoner i gruppen. Gruppenes besvarelser blir evaluert og gitt tentative karakterer og en skriftlig tilbakemelding på sterke og svake sider ved besvarelsen. Arbeidet vil således gi god eksamenstrening. Det er obligatorisk at man deltar på en av de to gruppesamlingene. Det tillatt å delta på begge.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Aldijana Bunjak

Studieprogramleder:

Tarjei Mandt Larsen

Arbeidsformer

Emnet gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, oppgaver og gruppearbeid. De oppsatte forelesningene vil være introduksjoner til ulike tema som studentene skal arbeide videre med gjennom selvstudier og gruppearbeid.

Forberedelser til forelesninger

Forelesninger (tentativt 12 * 2 timer)

Gruppearbeid

Kollokviedager

Selvstudium

Åpent for

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium Forretningsjus - masterstudium Økonomi og administrasjon - masterstudium (5-årig)

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto