Finansregnskap og verdsettelse (BØK440)

I dette emnet lærer du om verdsettelse av bedrifter. Du lærer å budsjettere fremtidige kontantstrømmer, samt å beregne avkastningskrav på en grundig måte. Regnskapsinformasjon er en viktig input i en verdsettelse, derfor legges det også vekt på å øke regnskapsforståelsen blant studentene. Metodikken du lærer, kan også brukes til å verdsette prosjekter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BØK440

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Vi begynner med en gjennomgang av risiko i finansmarkedet og hvordan denne påvirker avkastningskravet til et selskap. Deretter går vi steg-for-steg gjennom hvordan vi bygger en verdsettelsesmodell som kan brukes til å verdsette et selskap. Mot slutten av semesteret arbeider vi med et case der vi verdsetter et selskap.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de har tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:

  • ulike modeller og metoder for verdsettelse
  • sentrale prinsipper knyttet til utarbeidelse av finansregnskap
  • hovedtrekkene i internasjonale regnskapsregler (IFRS)

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

  • beregne et presist avkastningskrav for børsnoterte og ikke-børsnoterte selskaper
  • budsjettere fremtidige kontantstrømmer
  • bygge en verdsettelsesmodell som et ledd i verdsettelsen av egenkapitalen i et selskap

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende ferdigheter i regneark.

Gode engelskkunnskaper ettersom lærebok/slides er på engelsk.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve, digital skoleeksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Formelsamling 1), Godkjent kalkulator,

1) 1 stk gult A4 ark med formler.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innleveringsoppgave
Én obligatorisk innleveringsoppgave må være godkjent for å få eksamensadgang. Informasjon om den obligatoriske innleveringen vil bli gitt på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Marius Sikveland

Studieprogramleder:

Tarjei Mandt Larsen

Arbeidsformer

Følgende arbeidsformer vil bli brukt: Forelesninger, videoforelesninger, gruppearbeid og selvstudier. Studenten må være forberedt på å lære seg all terminologi på norsk og engelsk da dette er et kurs i å verdsette både norske og internasjonale selskaper.

Forventet tidsbruk: 300 timer. Spesifikasjon:

1. Forelesning/videoforelesning: 50 t.

2. For-/etterarbeid i forbindelse med forelesning 125 t.

3. Oppgaveløsning, selvstendig eller i gruppe: 125 t.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Finansregnskap og verdsettelse (BRE210_1) 10

Åpent for

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto