Mikrofysikk (FYS330)

Å gi studenten en bred kunnskapsplattform innen moderne fysikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

FYS330

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Del I Kvantemekanikk Eksperimentelt grunnlag for kvantemekanikken.  Schrödingerlikningen.  Bølgefunksjonen som sannsynlighetsamplitude.  Uskarphetsprinsippet.  Energinivåer og stasjonære tilstander.  Løsning av Schrödingerlikningen -- kvantetall.  Gjennomtrengning av barrierer.  Harmonisk oscillator. Del II Atomfysikk Hydrogenatomet. Bohrs atommodell.  Pauliprinsippet og elektronspinn.  Det periodiske system. Del III Faste stoffers fysikk og statistisk fysikk Molekyler og enkle rotasjons- og vibrasjonsnivåer.  Gitter og struktur.  Båndteori for metaller.  Halvledere. Röntgenspektra. Del IV Kjernefysikk Atomkjernen. Radioaktivitet. Kjernefisjon.  Kjernefusjon. Del V Elementærpartikler Bosoner og fermioner.  Mesoner, baryoner.  Leptoner, kvarker og fotoner.  Standardmodellen og dens utvikling.  Higgs-partikkelen.

Merk at eksamen gir på det språket emnet foreleses i.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten: K1 Ha en god forståelse av grunnleggende begreper i kvantemekanikken, og F1 kunne formidle dets sentrale eksperimentelle og teoretiske resultater.  K2 Dertil en bred forståelse av begreper og metoder i faststoff-, atom-, kjerne- og partikkelfysikk, herunder halvledere, atomspektre, det periodiske system, radioaktivitet og partikkelfysikkens standardmodell. Endelig skal studenten kunne F2 gjennomføre simple, illustrative beregninger innenfor disse grenene av fysikken. 

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

FYS200 Termo- og fluiddynamikk, FYS300 Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innlevering, Oppmøte på labkurs

Fagperson(er)

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Forelesninger (4 timer/uke) og regneøvinger (2 timer/uke).

Åpent for

Matematikk og fysikk - bachelor
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Matematikk og fysikk - femårig integrert master

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto