Religion, kunst og populærkultur (LREL135)

I dette emnet får du en innføring i aktuelle, religionsvitenskapelige temaområder; religion, kunst, nyreligiøsitet og populærkultur. Religion og kunst tar for seg et utvalg av arkitektur, billedkunst og musikk i globale religioner med et hovedfokus på samtidskunsten. Nyreligiøsitet og populærkultur undersøker nye former for religiøsitet/spiritualitet, hvordan disse samvirker med populærkulturen og hva dette forteller oss om kultur og samfunn i vår tid.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

LREL135

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnets ene hoveddel tar for seg religion og kunst innenfor globale religioner og hvordan disse opptrer både som tradisjon og innovasjon i kulturfeltet. Studiet har som helhet et samtidsfokus og belyser hvordan praksis påvirkes av globalisering. I tillegg til gjennomgangen av kunstuttrykk vil kurset gi et teoretisk og metodisk grunnlag for analyse av kunst.

Emnets andre hoveddel omhandler nyere, religiøse dannelser og på hvilken måte dette kommer til uttrykk i massemedia, sosiale media, marked og populærkulturelle produkt. Nyreligiøsitet (også kalt nyåndelighet, alternativspiritualitet) kan sees som tidstypisk svar på utfordringer. Populærkulturen utgjør et dynamisk samvirke med nyreligiøsiteten. Tema som blir belyst er kritikk mot autoriteter og dogmer, kroppslige, terapeutiske og subjektive vendinger, globalisering og klimaspørsmål.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om

  • kunst i verdensreligioner som fenomen og felt, og hvordan samtidskunsten påvirkes både av tradisjonelle uttrykk og globale prosesser
  • nyreligiøsitet og populærkultur som fenomen og felt, samvirket mellom dem og hvordan de er uttrykk for tidstypiske prosesser og interesser

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten kunne

  • identifisere og analysere kunst knyttet til ulike religioner
  • identifisere og analysere nyreligiøse og populærkulturelle uttrykk

Generell kompetanse:

Etter å ha fullført studiet skal studenten

  • kunne formidle sentralt fagstoff innen religion, kunst og populærkultur og anvende sine kunnskaper og ferdigheter i relevant arbeid
  • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbart til andre felt
  • kunne bygge på sin kunnskap i videre utdanning eller i yrkeslivet

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Innleveringsoppgave og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Innleveringsoppgave 45/100 Bokstavkarakterer Alle
Muntlig eksamen 55/100 20 Minutter Bokstavkarakterer

Oppgaven skal være på 1500 ord +/- 10 %.En førsteversjon av oppgaven på minimum 1000 ord, må leveres innen gitt frist. Studentene får veiledning på dette utkastet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Tre innleveringsoppgaver

Innlevering av tre korte oppgaver:

Gjennom semesteret vil studentene få utlevert totalt tre korte oppgaver knyttet til emnets læringsutbytter, pensumlitteratur, nettressurser og forelesningstema. Disse må besvares og godkjennes innen angitt frist før studenten kan gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Faglærer:

Jon Skarpeid

Studiekoordinator:

Anne Marie Nygaard

Emneansvarlig:

Henriette Hanky

Studiekoordinator:

Margrethe Melin

Emneansvarlig:

Jon Skarpeid

Faglærer:

Asta Midttun

Arbeidsformer

Forelesninger

Drøfte spørsmål i grupper/seminarer

Studere tekster og estetikk, og samtale om disse i grupper og plenum

Bruk av digitale verktøy står sentralt i alle arbeidsformene

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Religion og kunst (REL120_1) 5
Religionsvitenskap (REL130_1) 2.5
Religionshistorie (KRL140_1) 1.5
Religionshistorie (ÅKR140_1) 1.5
Hinduisme, buddhisme og samtidsspiritualitet (REL175_1) 2.5
Religion, kunst og populærkultur (REL135_1) 15

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto