Matematiske metoder 2 (MAT200)

Innføring i flervariabel kalkulus, elementær lineær algebra, Taylor- og Fourier-rekker. Matematisk dataverktøy (Python).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MAT200

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Lineær algebra, rekker, Taylorrekker, Fourierrekker, funksjoner av flere variable. Dataverktøy (Python).

Merk at eksamen gir på det språket emnet foreleses i.

Læringsutbytte

  • kjenne til en del grunnleggende begrep innenfor elementær lineær algebra, og være operasjonell innenfor disse; behandle lineære ligningssystemer og løse egenverdiproblemer;
  • kunne avgjøre konvergens/divergens til en rekke. Finne Taylor- og Fourierrekken til en gitt enkel funksjon;
  • få operasjonell kunnskap om elementære begreper innenfor fler-variabel analyse;
  •  bruke Python til å løse enklere problemer i en- og flere-variabel analyse, og i lineær algebra.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MAT100 Matematiske metoder 1
Det er sterkt anbefalt at eksamen i emnet MAT100 Matematiske metoder 1 er bestått før dette emnet tas.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Matematisk formelsamling (Rottmann)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75% obligatorisk oppmøte på regneøvinger , 3 Obligatoriske innleveringer
Det er tre obligatoriske innleveringer, hvorav en i Python. De obligatoriske innleveringene må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Studentene skal besøke opplæringene hvis mulig.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer forelesning, 2 timer gruppeøvinger, obligatoriske innleveringer. Obligatoriske  innleveringene skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamensdato.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matematiske metoder 2b (MAT220_1) 5
Reell og kompleks kalkulus (MAT210_1) 5
Matematiske metoder 2b (ÅMA270_1) 5
Matematiske metoder 2 (ÅMA260_1) 10
Matematiske metoder 2B, delemne (TE0550_1) 5
Matematikk 6 - lineær algebra (ÅMA140_1) 5
Matematikk 6 - lineær algebra (TE0334_A) 5
Matematiske metoder 2B, delemne (TE0550_A) 5
Matematiske metoder 2 (TE0561_A) 9
Matematiske metoder 2 (TE0561_1) 9
Matematiske metoder 2c (ÅMA330_1) 5
Matematikk 2 - matematiske metoder (TE0301_1) 6
Matematikk 6 - lineær algebra (TE0334_2) 5
Matematikk 6 - lineær algebra (TE0334_1) 5
Lineær algebra (MAT110_1) 5

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelor i realfag Bygg - bachelor i ingeniørfag Datateknologi - bachelor i ingeniørfag Automatisering og elektronikkdesign - bachelor i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelor i ingeniørfag Maskin - bachelor i ingeniørfag Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., femårig Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing., femårig Matematikk og fysikk - femårig integrert master Marin- og undervannsteknologi, master i teknologi/siv.ing., femårig Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi, femårig

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto