Kritisk kulturell literacy (MGL3127)

Emnet utforsker litteraturdidaktiske muligheter og utfordringer, og retter seg mot litteratur som tematiserer kultur- og naturmøter i en heterogen, moderne virkelighet. Viktige tema vil være litteraturens betydning for interkulturell og økokulturell forståelse og danning.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL3127

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet utforsker litteraturdidaktiske muligheter og utfordringer, og retter seg mot litteratur som tematiserer kultur- og naturmøter i en heterogen, moderne virkelighet. Viktige tema vil være litteraturens betydning for interkulturell og økokulturell forståelse og danning. Litteratur som mulig døråpner mot det fremmede vil stå sentralt enten det gjelder innsikt i fortida eller i andre omkring oss, både mennesker og det ikke-menneskelige. Med utgangspunkt i både leserorienterte, postkoloniale og økokritiske perspektiv, vil litteraturens kritiske og frigjørende potensial bli drøftet og relatert til relevante trinn i grunnskolen og til studentenes egen literacy-praksis. Her vil kategorier som kjønn, etnisitet, klasse og makt stå sentralt sammen med kulturelle forestillinger om natur.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

har avansert norskfaglig kunnskap om fortolking av tekst og kontekst, med vekt på utvikling av kritisk kulturell og økokritisk bevissthet, samt relasjonell identitet som forhandling mellom «selvet» og «den Andre».

har solid kunnskap om literacy-problematikker knyttet til majoritet og minoritet/urfolk, diversitet og fellesskap, og til tverrgående tema som bærekraft, medborgerskap og barn- og unges livsmestring i det senmoderne samfunnet.

har solid kunnskap om barne- og ungdomslitteratur, inkludert oversatt samisk, og om barn og unges lesing

har kunnskap om samtidslitteratur og eldre litteratur, om multimodal og digital litteratur, og om problematikker knyttet til kanon-formasjon, til postkolonial og økokritisk litteratur og migrasjonslitteratur.

har inngående kunnskap om tilpassing av kritisk kulturell og økokritisk undervisning ut fra elevenes forutsetninger, med vekt på klassetrinn som utdanningen retter seg mot.

har inngående kunnskap om akademiske skrivemåter, vitenskapelige teorier og profesjonsrelaterte metoder med særlig relevans for kritisk kulturell literacy og norskfaget.

har inngående kunnskap om forskning og forskningsetiske problemstillinger relatert til kritisk kulturell og økokritisk literacy og til norskfaget.

Ferdigheter

Kandidaten:

kan bygge opp under elevens estetiske opplevelse, meningsskaping og kritiske evne, gjennom læringsorientert tilrettelegging av litterær lesing og skriving og litterær samtale.

kan vurdere digitale og multimodale tekster kritisk og bruke dem i opplæringen på måter som styrker og utvikler norskfagets didaktikk

har en faglig forståelse av barn og unges litterære lesing og skriving, som grunnlag for reflekterte valg i  litteraturundervisning.

kan analysere og kritisere litteratur, inkludert egenproduserte litterære tekster,  i lys av sosio-økonomiske og øko-kulturelle vilkår, eksempelvis relatert til kjønn, klasse, etnisitet og menneskers relasjon til det ikke-menneskelige.

kan skrive fram, samle inn og analysere tekster og andre data om norskfaglige literacy-praksiser.

kan relatere vitenskapsteori og metode til ulike norskdidaktiske problemstillinger, og til utviklingsmuligheter innenfor skolen.

Generell kompetanse

Kandidaten:

har solid litterær kompetanse og faglighet.

har god evne til å vurdere litterære tekster opp mot ulike sosioøkonomiske, historiske og natur-kulturelle kontekster.

har god innsikt i elevenes livsverden og vilkårene deres i det moderne samfunnet.

Har innsikt i utviklingsarbeid som kan fremme elevers livsmestring og grønt/globalt medborgerskap gjennom faglig og pedagogisk nytenkning.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
MGL1120 Norsk trinn 1-4, MGL1220 Norsk trinn 5-7, MGL1320 Språk og litteratur i tid og rom, MGL1321 Skolens tekster med FoU-oppgave
MGD1120 Norsk trinn 1-4, MGD1220 Norsk trinn 5-7, MGD1320 Norsk 2, emne 1 Språk og litteratur i tid og rom, MGD1321 Norsk 2, emne 2, Skolens tekster med FOU-oppgave
MGL1120 Norsk trinn 1-4, MGL1220 Norsk trinn 5-7, MGL1322 Norsk 2 (1.-7. trinn)
FOU oppgave må være godkjent

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter Bestått/ Ikke bestått - 1)

1) Litterært særpensum

Muntlig eksamen, inntil 30 minutter, bestått - ikke beståttHjelpemidler tillatt: Litterært særpensum.Muntlig eksamen            1/1         30 MinutterIndividuell muntlig presentasjon på ca. 20 min. pluss diskusjon, ut fra en problemstilling tilfeldig trukket eksamensdagen blant fem problemstillinger som er forhåndsgodkjent av faglærerne. Studentene skal diskutere ut fra trukket problemstilling/tematikk, og relatere diskusjonen til relevante trinn i skolen og minst en litterær pensumtekst. Kandidatene har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppebasert muntlig seminarinnlegg, 70% obligatorisk oppmøte

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ett gruppebasert muntlig seminarinnlegg (ca. 15. min) som bygger videre på ett av tre innleverte arbeidskrav, 70% obligatorisk oppmøte

Mappe bestående av tre innleverte, gruppebaserte arbeidskrav (maksimalt tre studenter per gruppe). Nærmere rammer blir gitt alt etter hva slags undervisning arbeidskravet er relatert til. Til sammen minimum 2.000 ord, eller vurdert som tilsvarende i samråd med faglærer derom innleveringen er i andre modaliteter enn skrift. Arbeidskravene skal relateres til emnets undervisningsaktiviteter og pensum.  Arbeidskravene skal belyse norskfaglige og/eller norskdidaktiske problemstillinger med vekt på de klassetrinnene i skolen som utdanningen retter seg mot.

Alle deler av arbeidskravet må være godkjent for å gå opp til eksamen. Studenter som får arbeidskravet vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Faglærer:

Eli Flatekval

Faglærer:

Åsmund Hennig

Emneansvarlig:

Magne Ivar Drangeid

Studiekoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Arbeidsformer

Forelesninger, seminar, ekskursjoner og gruppearbeid.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto