Masteroppgave i engelsk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL330M)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MGL330M

Versjon

1

Vekting (stp)

45

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Masteroppgaven er et individuelt, selvstendig vitenskapelig arbeid. Innholdet kan være drøftende, fortolkende eller ha en empirisk innretning. Det empiriske arbeidet kan være av kvalitativ, fortolkende, eller kvantitativ art. Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Ha kunnskaper om hvilke elementer som inngår i en prosjektbeskrivelse og sammenhengen mellom disse
 • Ha kunnskaper om elementene som inngår i et forskningsprosjekt, samt relevante teorier og metoder

Ferdigheter

 • Kunne formulere forskningsspørsmål/problemstilling
 • Kunne gjennomgå forskningslitteratur på feltet og eventuelt bruke passende forskningsmetoder for å samle inn datamateriale
 • Kunne utarbeide en prosjektbeskrivelse for eget mastergradsprosjekt som redegjør for: prosjektets tematikk og forskningsspørsmål, aktuell litteratur, teoretisk innramming og forskningsmetodisk tilnærming og realistisk tidsplan for gjennomføring av prosjektet
 • Kunne skrive en oppgave på bakgrunn av en prosjektbeskrivelse hvor studenten viser innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder med relevans til oppgavens problemstilling
 • Kunne formidle eget forskningsprosjekt på en faglig forsvarlig måte

Generell kompetanse

 • Ha kunnskaper om forskningsprosessen
 • Kunne identifisere og reflektere over aktuelle forskningsetiske problemstillinger i eget forskningsprosjekt
 • Kunne presentere eget forskningsprosjekt med et språk tilpasset formål, mottaker, og situasjon

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
MGL1032 Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 1. - 7., MGL1033 English 1 - Teaching Methodology for Young Learners (1-7), MGL1034 English 2; English Teaching Methodology for Young Learners (1.-7.), MGL1035 English 2: English Language, Literature and Culture (1-7), MGL3036 Critical literacies pedagogy in the EFL classroom, MGL3037 Inkluderende forskning og andrespråkspragmatikk: Et fokus på unge elever
MGL1032 Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 1. - 7., MGL1033 English 1 - Teaching Methodology for Young Learners (1-7), MGL1036 English 2. English teaching methodology: Language, literature and culture (1-7), MGL3036 Critical literacies pedagogy in the EFL classroom, MGL3037 Inkluderende forskning og andrespråkspragmatikk: Et fokus på unge elever
Studenten må ha bestått en FoU-oppgave i løpet av studieløpet sitt.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Omfanget på masteroppgaven er på 20 000 - 40 000 ord med skrifttype 12 og linjeavstand 1,5 (i Times New Roman eller tilsvarende skrifttype). Forside, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg teller ikke med i omfanget.Masteroppgave skal skrives på engelsk. Forventet språklig nivå på oppgaven er C1 eller nær C2.Kandidater har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektbeskrivelse, Presentasjon av masteroppgave, 70% oppmøte på forsknings- og skrive-workshops
 • Prosjektbeskrivelse

Kandidaten skal levere en prosjektbeskrivelse på 5-7 sider som vurderes til godkjent/ikke godkjent

 • Muntlig presentasjon av masteroppgaven

Kandidaten skal etter innlevering presentere og diskutere oppgaven i et muntlig framlegg. Varighet 20-30 minutter. Vurderingsordningen her er godkjent/ikke godkjent.

Muntlig presentasjon må være godkjent for å få vurdering på masteroppgaven.

Hvis en kandidat må levere ny eller bearbeidet oppgave, skal det avholdes ny presentasjon.

 • 70% oppmøte på forsknings- og skrive-workshops

Obligatorisk arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til vurdering. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 3-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto