Kvantitativ forskningsmetode og statistikk (MPS140)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MPS140

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet har fire hovedmål. Å gi studentene:

 1. et godt grunnlag for å vurdere ulike tilnærminger til kvantitativ forskning i psykologi
 2. inngående kunnskap i statistisk tenkning. Studentene vil grundig utforske statistiske tenkemåter med vekt på konseptuell mestring av sentrale begreper innen avansert statistisk teknikk (f.eks.multivariat analyse, longitudinell analyse og maskinlæring) og oppsummering av begrepene som populasjon, utvalg, feilmargin, konfidensintervall, hypotesetesting og p-verdi.
 3. innføring i bruk av den statistiske programvaren R.
 4. grundig kjennskap til måleinstrumenters reliabilitet og til statistiske modeller som ofte brukes i analyse av spørreskjemadata.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Etter endt emne skal studentene ha inngående kunnskap om

 • Forskningsdesign, validitet og grunnlag for kritisk å vurdere slutninger basert på kvantitativforskning i psykologi.
 • Rollen til tilfeldig variasjon i data
 • Tverrsnitts- og longitudinale tilnærminger
 • Bruk av dataverktøy for moderne dataanalyse

Ferdigheter

Etter endt emne skal studentene

 • Kunne kritisk vurdere styrker og svakheter ved gjennomførte kvantitative studier i psykologi
 • kunne bruke statistisk programvare til å lage grafer og tabeller
 • kunne bruke statistisk programvare til å konstruere konfidensintervaller og utføre hypotesetester
 • kunne tolke resultatet i en statistisk analyse på en lettfattelig måte
 • kunne utføre tverrsnitts- og longitudinale analyser med flere variabler
 • kunne utføre psykometriske teknikker som reliabilititetsanalyse og faktor analyse

Generell kompetanse

Etter endt emne skal studentene

 • ha inngående forståelse hvordan forhold ved forskningsdesignet påvirker slutninger som kantrekkes.
 • ha inngående forståelse for hvordan innhentet data alltid har iboende tilfeldig støy og hvordan denne kontrolleres
 • kjenne til mulighetene i moderne programvare for grafisk framstilling av data
 • forstå statistikkens rolle i moderne psykologi
 • være oppmerksomme på uetisk bruk av statistikk som f.eks. kan føre til publikasjonsbias
 • kjenne til utfordringer knyttet til personvern ved innhenting av data

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Alle kalkulatorer, Egne håndskrevne notater eller trykte notater 1), Lærebok,

1) Dette gjelder egne papirnotater og alle typer papirutskrifter


• To uker før eksamen deles eksamenscase ut, med tilhørende datasett. Caset beskriver noen overordnete problemstillinger som studentene skal utforske ved hjelp av statistisk programvare
• Eksamen er individuell femtimers skriftlig. Første halvdel av eksamen dreier seg om eksamenscaset, mens andre halvdel er frittstående oppgaver fra pensum.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Nærværskrav, Seminardeltakelse
 • Minst 50 % obligatorisk fysisk/online oppmøte
 • Oppmøte på begge online samlingene for bruk av programvare
 • Ha levert og fått godkjent konstruktiv evaluering av medstudenter i gruppen. Evalueringen gjelder medstudenters holdning til læring, kommunikasjon og samarbeid. Denne evalueringen skal gi medstudentene i gruppen konstruktive tilbakemeldinger på deres rolle i gruppens læringsarbeid.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Njål Foldnes

Studieprogramleder:

Nicolay Gausel

Arbeidsformer

 • Ukentlig undervisning med individuell og gruppebasert oppgaveløsning
 • Undervisningen skal fortrinnsvis foregå i ukentlige fysiske samlinger på faste tidspunkt.
 • I de første tre første undervisningsøktene kreves fysisk deltagelse.
 • Bruk av programvare foregår i to online samlinger

Åpent for

Psykologi - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto