Masteroppgave i psykologi (MPSMAS)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MPSMAS

Versjon

1

Vekting (stp)

60

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet består av fire deler:

1. Oppgaveseminar

Oppgaveseminaret gjennomføres som en todagers samling tidlig i høstsemesteret.Oppgaveseminaret skal være en forberedelse til utarbeiding av prosjektskissen og skriving avmasteroppgaven. Her gjennomgås faglige, fagtekniske og praktiske sider ved masteroppgaveskriving,og det gis en gjennomgang av veilederen for masteroppgaven. Andre dag av seminaret vil være enworkshop der studentene drøfter tema for oppgaven sammen med aktuelle veiledere. Målet medseminaret er å forberede studentene på hvilke forventninger som stilles til gjennomføringen avmasteroppgaven og å komme frem til et tema for oppgaven. Seminaret skal fungere som en kobling mellom metodeemnene og masteroppgavearbeidet og forskningsdesign er et sentralt tema. Etiske retningslinjer gjennomgås og informasjon om meldeplikt og godkjenning av prosjekt hos NSD. Andretema i oppgaveseminaret er samarbeid i team og tidsstyring av et masterprosjekt.

2. Prosjektskisse (2000-3000 ord)

For å planlegge og strukturere arbeidet med masteroppgaven skal det i forkant utarbeides en prosjektskisse. Det gis veiledning for utarbeidelse av prosjektskissen i "Veilederen for masteroppgaven" (vil bli utarbeidet før studiestart). Prosjektskissen leveres oktober andre studieår til emneansvarlig for masteroppgaven. Detaljene angående innleveringen gis via emnets side på Canvas .I skissen skal studenten beskrive målsetningen med oppgaven, aktuelt teoretisk rammeverk, sentrale problemstillinger, planlagt metode for datainnsamling samt forskningsetiske vurderinger. Studentene kan bruke eksisterende tilgjengelige datasett eller selv samle inn data. I begge tilfeller vektlegges krav til ivaretakelse av personvern og datasikkerhet. Studentene kan også velge å skrive en litteraturroversiktsoppgave (scoping review, systematic review eller annen type review). Med prosjektskissen som utgangspunkt oppnevnes en veileder som skal godkjenne skissen, og som står som faglig ansvarlig for oppgaven. Som en hovedregel skal to studenter skrive oppgaven sammen, men det er også mulig å skrive den individuelt eller i en gruppe med tre studenter. En egenerklæring skal leveres sammen med oppgaven der det oppgis hva hver student har bidratt med.

3. Masteroppgave

Masteroppgaven kan leveres i artikkelformat eller som monografi. 

Artikkelformat:

Masteroppgaven består av et artikkelmanuskript og en «kappe». Total lengde på oppgaven skal være mellom 12.000 og 16.000 ord (utenom forord, sammendrag, referanseliste og appendiks).Artikkelmanuskriptet skal formuleres som et empirisk eller teoretisk manuskript som kunne vært sendt inn til publikasjon i et vitenskapelig tidsskrift. I kappen skal en angi hvilket tidsskrift en tenker at manuskriptet kunne bli sendt til og manuskriptet skal følge kravene til artikler i dette tidsskriftet(inkludert lengde). Kappen skal inneholde en mer grundig teoretisk gjennomgang samt en diskusjon om artikkelens bidrag til forskning og praksis.

Monografi:

En monografi skal ha en utvidet gjennomgang av litteraturen, mer omfattende presentasjon av problemstillinger og en lengre diskusjon enn en vitenskapelig artikkel. Oppgavens lengde skal være mellom 15.000 og 20.000 ord (utenom forord, sammendrag, referanseliste og appendiks).Frist for innlevering av masteroppgaven i vårsemesteret er 15. juni (eller nærmeste virkedag) og for høstsemesteret 15. januar (eller nærmeste virkedag).

4. Presentasjon av prosjektet i avslutningssamling for masterstudiet 

Det arrangeres en samling der studentene skal presentere oppgaven sin muntlig. Hver oppgave gis 20 minutter inkludert spørsmål og kommentarer.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper

Etter endt emne skal studentene ha:

 • inngående kunnskap om sammenhenger mellom forskningstema, problemstillinger og forskningsdesign
 • inngående kunnskap om valg av forskningsdesign og hvilke beslutninger som tas for å designe et gjennomførbart prosjekt mht. tid, økonomi og forskningsetiske spørsmål
 • avanserte dybde- og breddekunnskaper innen det temaområdet oppgaven handler om
 • gode kunnskaper innen den eller de forskningsmetoder som benyttes i prosjektet

Ferdigheter

Etter endt studie skal studentene ha:

 • utforme en avgrenset problemstilling og benytte teorigrunnlag i vurderingen av problemstillingen
 • begrunne valg av forskningsdesign
 • utvikle, planlegge og gjennomføre et forskningsprosjekt
 • bruke relevante litteraturdatabaser
 • gi en presis skriftlig beskrivelse av forskningsprosjektet
 • muntlig presentere resultater fra forskningsprosjektet
 • forstå hvilke konklusjoner som kan trekkes fra analyser av resultater samt drøfte og reflektere over validitet, reliabilitet og generaliserbarhet
 • formulere en akademisk tekst i samsvar med APA-standarden, med riktig kildebruk, og riktigpresentasjon av referanser
 • reflektere rundt etiske problemstillinger og dilemma relatert til gjennomføring av en forskningsprosess

Generell kompetanse

Etter endt emne skal studentene:

 • gjennomføre et forskningsprosjekt, herunder å kunne vurdere og revidere fremdrift og strategi underveis i utviklingen av prosjektet
 • vurdere etiske forhold relatert til bruk og tolkning av kilder, egne data og sitering

Forkunnskapskrav

MPS110 Helse- og samfunnspsykologi, MPS120 Anvendt sosial og emosjonspsykologi, MPS130 Kvalitativ metode

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 1/1 10 Måneder Bokstavkarakterer Alle

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektskisse, Obligatoriske samlinger
Godkjent prosjektskisse

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Nicolay Gausel

Emneansvarlig:

Nicolay Gausel

Arbeidsformer

Innledende seminar, selvstendig arbeid, kommunikasjon med veileder (inntil 20 timer per oppgave),presentasjon av arbeidet på samling. Deler av veiledningen kan gis i grupper. Veiledningen blir regulert gjennom en standard veiledningsavtale som signeres av studenter og veileder. Veiledningen kan deles mellom hovedveileder og biveileder ved internasjonal utveksling eller ved andre særskilte forhold.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto