Marin Teknologi og prosjektering (OFF580)

For de som vil ha en grundig innføring til tema innen marin teknologi/havteknologi og ønsker å bruke denne kompetansen til prosjektering, av marine konstruksjoner (for eksempel fartøy, olje og gass plattformer eller vindmøller til havs), er dette kurset viktig for deres fremtidige arbeid.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

OFF580

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Kurset gir en grundig innføring i, og forståelse av, hydrodynamikk, lineær bølgeteori, bølgestatistikk og beregning av bølgekrefter på offshore konstruksjoner og rørledninger. Både statisk og dynamiske vurderinger gjennomføres og ekstremverdier beregnes. Videre gis det introduksjon til vind og vindlaster. Dimensjoneringsprinsipper for konstruksjoner blir diskutert. Dessuten behandles stabilitet av flytende legemer. Realistisk dimensjonering av faste fagverksplattformer i stål gjennomgås.  

Læringsutbytte

Gi studentene en grundig innføring til utvalgte emner i marin teknologi gjennom å:
  • Gi studentene forståelse av bølger og kraft fra bølger på konstruksjoner til havs
  • Gi studentene en innføring om vind og krefter på konstruksjoner utsatt for vind
  • Gi studentene en innføring i analyse av dynamiske effekter forbundet med marine konstruksjoner
  • Anskueliggjøre prinsipper for dimensjonering av konstruksjoner fra ide til resirkulering av materialer
  • Gi studentene en forståelse for kontroll av stabilitet av marine flytende konstruksjoner
  • Gi studentene en forståelse av tekniske løsninger for bruk i marint miljø
  • Gi studentene en innføring til realistisk prosjektering av marine konstruksjoner

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
MAT200 Matematiske metoder 2, OFF505 Oseanografi, OFF585 Engineering mathematics and dynamics, STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1
OFF505 Oseanografi, OFF585 Engineering mathematics and dynamics

Anbefalte forkunnskaper

OFF515 Offshore feltutvikling

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Åpen bok

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Regneøvinger, Laboratorieoppgave

80 % av regneøvingene (4 av 5) må bestås for å få tilgang til eksamen. Regneøvingene kan gis som gruppearbeid. Det blir laboratorieøving med obligatorisk fremmøte og innlevering av rapport.

Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen 2 uker før eksamensdato.

Fagperson(er)

Faglærer:

Lin Li

Emneansvarlig:

Muk Chen Ong

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

I gjennomsnitt over semesteret fem timer forelesninger og to timer øvinger pr. uke. Regneøvinger: 80 % av regneøvingene må være godkjent før tilgang til eksamen. Regneøvelser skal leveres i henhold til planene som legges for kurset utover i semesteret. Aktiv deltakelse på forelesningene i klassen anbefales. All informasjon om faget (inkludert informasjon om undervisningstidspunkt) blir gjort tilgjengelig på Canvas. Kurset gis på engelsk og de fleste forelesningene blir sammen med andre fag. Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen fastsatt frist.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Marin teknologi og prosjektering (MOM480_1) 10
Naturlaster (BYG520_1) 2
Marin teknologi (MOM260_1) 5
Marin teknologi, Marin teknologi og prosjektering ( MOM260_1 MOM480_1 ) 15

Åpent for

Masterstudenter på Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet som tilfredsstiller krav til forkunnskaper. Studenter som er kvalifiserte i henhold til opptaksreglementet med meget gode karakterer kan søke opptak for å ta kurset som enkeltemne. Det forutsettes imidlertid at studenten, i tilfelle opptak, forplikter seg til aktivt engasjement under forelesningene.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto