PDM Utøvende fordypning II - Klassisk (PDM200KD)

Emnet er sentrert om den instrumentale og vokale hovedaktiviteten og dette utgjør også hovedtyngden av studiet som helhet. Emnet inneholder hovedsaklig solo / ensemblespill.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PDM200KD

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Det skal innstuderes et nytt repertoar for studenten som planlegges i samarbeid med hovedinstrumentlærer. Hver student / hvert ensemble har et fordypningsprosjekt for studieåret, som godkjennes ved opptak. Med utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen defineres faglige aktiviteter i emnet.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidatene ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse

  • ha en kunstnerisk profil som gir grunnlag for en profesjonell karriere som utøvende musiker.

Kunnskap

  • Ha kunnskap og innsikt innenfor fagområdet på et profesjonelt nivå

Ferdigheter

  • Realisere og formidle kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå

Forkunnskapskrav

Mastergrad i utøvende musikk eller tilsvarende

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamen 1/1 45 Minutter Bokstavkarakterer

Avsluttende utøvende eksamen i vårsemesteret med repertoar på ca. 45 minutter. Programmet kan inneholde kammermusikk, men hovedtyngden skal være av solistisk karakter. Det kan også inneholde for eksempel orkesterutdrag til bruk for prøvespill til profesjonelt ensemble. Emneansvarlig godkjenner innholdet og rammer for eksamen.Det er ikke tillatt å anvende repertoar fra tidligere eksamener, med unntak av større verk der deler tidligere er fremført.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% obligatorisk frammøte til undervisning. Det fordres videre i noen grad deltagelse på interne og eksterne konserter og prosjekter. Emnet stiller meget store krav til studentenes selvstendige innsats og disiplin.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav.

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift.

Repertoarliste skal leveres på Canvas innen annonsert frist.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Arbeidsmåtene vil være konsentrert om individualundervisning / ensembleinstruksjon, egenøving, akkompagnement, konserter og formidlingsvirksomhet, repertoarkunnskap, kammermusikk, prosjekter, workshops, mesterklasser, interpretasjon.

Prosjekt(er) kan være obligatorisk(e).

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
PDM Utøvende fordypning II - Klassisk (PDM200_1) 30

Åpent for

Postgraduate Diploma- Utøvende musikkfag -ettårig spesialisering

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto