Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

Emnet skal kvalifisere studentene for ledelse av læring i samfunnsfag med vekt på ungdomsskolen og den videregående skolen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPU134

Versjon

1

Vekting (stp)

7.5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet skal gi studentene et grunnlag for ledelse av læring i samfunnsfag med vekt på ungdomsskolen og den videregående skolen (8.-13. trinn).  Emnet vil kombinere refleksjon og diskusjon om ulike læringsteorier, undervisningsmetoder og praksis. Gjennom dette emnet skal studentene utvikle evne til å reflektere kritisk over målsettinger, innhold, metoder og læreplaner i samfunnsfaget særlig knyttet til temaene medborgerskap og demokratisk kompetanse, bærekraftige samfunn, identitetsutvikling og fellesskap.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten:

  • ha avansert kunnskap om et bredt repertoar av læringsstrategier og arbeidsmetoder i samfunnsfag, samt læremidler i undervisningen, inkludert digitale læremidler 
  • kunne analysere faglige utfordringer i samfunnsfag, særlig knyttet til samfunnskunnskap og geografi

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten:

  • kunne planlegge, gjennomføre og begrunne undervisning i samfunnsfag med og uten teknologiske/digitale hjelpemidler, særlig knyttet til medborgerskap og demokratisk kompetanse, bærekraftige samfunn, identitetsutvikling og fellesskap

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten

  • kunne reflektere over og kontinuerlig forbedre sin faglige klasseromspraksis og styrke undervisningen i samfunnsfag
  • kunne analysere og formidle avansert innhold knyttet til medborgerskap og demokratisk kompetanse, bærekraftige samfunn, identitetsutvikling og fellesskap, og kunne kommunisere dette til elever og kolleger

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig fremføring 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer Power-point

Muntlig vurdering på inntil 30 minutter.Hver student skal holde en muntlig presentasjon for faglærere på rundt 20 min. Deretter kan oppfølgingsspørsmål stilles. Presentasjonen skal ta utgangspunkt i et utprøvd undervisningsopplegg under en praksisperiode.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk arbeidskrav
Det er et obligatorisk arbeidskrav som går ut på å skrive en refleksjonstekst om demokrati og medborgerskap i skolen. Oppgaven skal ha et omfang på 1000 ord (+/- 10%). Vurdering godkjent / ikke godkjent. Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent for å få gå opp til eksamen. Om oppgaven ikke blir godkjent første gang har studenten ytterligere ett forsøk.

Fagperson(er)

Praksiskoordinator:

Kristin Henanger Haugen

Studiekoordinator:

Eivind Øvrebø

Praksiskoordinator:

Lene Båkind Sollie

Studiekoordinator:

Anne Marie Nygaard

Faglærer:

Ketil Knutsen

Arbeidsformer

Forelesninger og seminarer

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13 Praktisk pedagogisk utdanning - deltid Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto