Digitalisering, infrastruktur og sårbarhet (SAM500)

Emnet er obligatorisk for alle som tar masterstudiet i samfunnssikkerhet. Emnet introduserer kritiske samfunnsfunksjoner, hvor kritiske infrastrukturer er verktøy som støtter opp om samfunnsfunksjonene. Emnet vektlegger hvordan og hvorfor de kritiske samfunnsfunksjonene og infrastrukturene er sårbare, med et spesielt fokus på digitalisering.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

SAM500

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Følgende tema blir belyst: Digitalisering, sårbarhet i kritiske samfunnsfunksjoner og infrastrukturer, komplekse teknologiske systemer, IKT-/cybersikkerhet, cyber-fysiske systemer, samfunnssikkerhet, sikkerhetsstyring og risikoregulering.

Emnet vil gå spesielt inn på infrastrukturområder som IKT, kraftforsyningssystemet og vann- og avløpssystemet. Andre kritiske samfunnsfunksjoner og infrastrukturer vil også gjennomgås og benyttes som eksempler i undervisningen.

Læringsutbytte

Etter gjennomføring av emnet skal studentene ha kunnskap om kritiske samfunnsfunksjoner og relatert infrastruktur. Videre skal studentene ha grunnleggende kjennskap til sentrale begreper og teorier om komplekse teknologiske systemer, sikkerhetsstyring, risikoregulering og hva som kan redusere sårbarheter i kritiske samfunnsfunksjoner og infrastrukturer. Studentene skal også tilegne seg kunnskap om digitalisering av kritisk infrastruktur og påfølgende konsekvenser for sikkerhetsstyring av kritiske samfunnsfunksjoner, inkludert kunnskap om IKT-/cybersikkerhet og cyber-fysiske systemer.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Prosjektarbeid og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektarbeid 4/10 Bokstavkarakterer Alle
Skriftlig eksamen 6/10 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vurderingen i emnet består av en prosjektoppgave og en skriftlig skoleeksamen. Begge deler må være bestått for at man skal få en samlet karakter i emnet. Prosjektoppgaven skal leveres som en skriftlig rapport.Det gjennomføres ikke kontinuasjonseksamen for prosjektoppgaven. Studenter som ikke består prosjektoppgaven, kan ta denne delen på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning. Vurdering gis som bokstavkarakter.

Fagperson(er)

Faglærer:

Albert Lunde

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Infrastruktur og sårbarhet (MTS230_1) 10

Åpent for

Ved ledig plass vil studenter med tilstrekkelig faglig begrunnelse kunne tilbys plass.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto