Oppgaveseminar (SAM690)

Emnet skal gi kandidaten et best mulig grunnlag for å utvikle skisse til masteroppgave og derigjennom begynne prosessen mot skrivingen av mastergradsoppgaven. Hovedmålet med emnet er å utvikle prosjektskisse og forskningsdesign for oppgaven.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

SAM690

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

En viktig del av oppgaveseminaret er å skape realistiske forventninger til prosessen med å skrive masteroppgaver og å få på plass realistiske forventningsavklaringer mellom kandidat og veileder.

I oppgaveseminaret vil ulike forskningsdesign bli diskutert. Vi vil problematisere valg som tas i forhold til design, og presenterer ulike oppgavesjangere, og krav som stilles innenfor hver av disse. Utfordringer med å utvikle spissede temaer og problemformuleringer blir også diskutert. Vi viser videre til eksempler på gode oppgaver skrevet innenfor forskjellige sjangere.

Hovedaktiviteten i oppgaveseminaret er å utarbeide prosjektskisse for egen masteroppgave. Det vil bli diskusjoner om mulige temaer for masteroppgaver, samt informere om mulige temaønsker fra eksterne samarbeidsparter. På denne bakgrunn skal studentene arbeide med problemformulering, valg av et gjennomførbart forskningsdesign i forhold til de ressurser som står til disposisjon osv. Som en avslutning på oppgaveseminaret skal det med frist 15. november leveres en fullstendig prosjektskisse. Instruks for innleveringen gis på emnets Canvas-side.

Prosjektskissen vil danne utgangspunkt for tildeling av veileder.

Læringsutbytte

Målet med oppgaveseminaret er å utvikle en prosjektskisse og et forskningsdesign for masteroppgaven.

Ved avslutningen av emnet forventes det at studenten:

  • er i stand til å redegjøre for ulike forskningsdesign og hvilke beslutninger som må fattes for å lage en prosjektskisse for en masteroppgave
  • har utformet en prosjektskisse som kan danne grunnlaget for masteroppgaven

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Vitenskapsteori og forskningsmetoder.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave 1/1 Bestått/ Ikke bestått Alle

Retningslinjer for oppgaveskriving ved TN spesifiserer kravene til masteroppgaven.Oppgaveseminaret krever en godkjent prosjektskisse for å få endelig karakter i emnet (bestått). Prosjektskissen karaktersettes ikke, men skissen skal tilfredsstille en rekke krav og vil bli vurdert som et forskningsdesign. Retningslinjer for skisse til masteroppgave kommuniseres og diskuteres på Oppgaveseminaret.Studentene kan gå sammen to og to om prosjektskissen dersom masteroppgaven skal gjennomføres av de samme to studentene. Ikke bestått på oppgaveseminaret vil kunne føre til utsettelse av tildeling av veileder og forsinket oppstart av arbeidet med masteroppgaven.Oppfølgingen av den enkelte student i selve masterarbeidet foretas av tildelt veileder.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Bjørn Ivar Kruke

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

I dette emnet brukes forelesninger og plenumsdiskusjoner som arbeidsformer.

Åpent for

Samfunnssikkerhet - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto