Teknologi og design (U-TN102)

Teknologi er svaret på alle de små og store praktiske problem som vi mennesker har møtt gjennom alle tider. For å løse disse problemene har en benytta all mulig tilgjengelig kunnskap, men har måttet holde seg innenfor mulige økonomiske rammer. Dette emnet omfatter materialkunnskap, energi og mekanikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

U-TN102

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Hovedpunkter:

- Fagdidaktikk og metodiske problemstillinger

- Trender i teknologiutviklingen

- Materialkunnskap og byggeteknikker

- Energiforsyningssystemer

- Mekaniske innretninger gjennom tidene - alt fra katapulter, heisekraner og sprellemenn til moderne romfartøy

- Designe og lage teknologiske innretninger. Både prosessen og produktet skal dokumenteres. Produktene evalueres, og utgjør 40 % av endelig resultat.

Læringsutbytte

Emnet omfatter noen få sentrale begreper innen teknologien og prøver å knytte disse til fenomener vi kan observere i våre omgivelser. En vil dessuten legge vekt på didaktiske utfordringer knytta til undervisning i teknologi. Målet er at studentene skal utvikle fagkunnskaper og fagdidaktisk kompetanse i teknologi.

Studentene skal kjenne til:

  • Enkle konstruksjonselementer.
  • Hva som menes med bygningsfysikk.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

En muntlig prøve og en rapport

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig prøve 1/2 Bokstavkarakterer
Rapport 1/2 Bokstavkarakterer

Produktene av designprosjektene (obligatoriske arbeidskrav, se under) vil være utgangspunktet for deler av eksaminasjonen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Demonstrasjoner, praktiske aktiviteter som studentene selv gjennomfører og evt. ekskursjoner, vil utgjør en sentral del av undervisninga og vil være obligatorisk. Eventuell fravær fra denne undervisingen, og eventuell plan for alternativt opplegg, må avtales med faglærer.

Alle prosjektene med skriftlig rapport må legges fram til eksamen og vil kunne være utgangspunktet for deler av eksaminasjonen.

Fagperson(er)

Faglærer:

Markus Barkved

Arbeidsformer

Med bakgrunn i stoffets egenart og målet for studiet vil det veksles mellom forelesninger, seminarer, laboratoriearbeid, ekskursjoner, rapportskriving, prosjektarbeid og selvstudium.

Åpent for

Kjemi og miljø - bachelor i ingeniørfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto