Hopp til hovedinnhold

Hovedinstrument I - Dirigering BAM111D

Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fag- og programledelse.

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/dirigering, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. Også undervisning i korps biinstrument, ligger i emnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BAM111D

Versjon

1

Vekting (Sp)

25

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument dirigering. Arbeidet tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå i forhold til repertoar. Sjangeroverskridende aktiviteter kan være aktuelle. Konserter og opptredener er en naturlig del av emnet. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. For dirigentstudenter består emnet av flere komponenter både i tilknytning til utøving som dirigent og som utøver på eget instrument. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. Det vises til årsplaner for hver fagseksjon for nærmere beskrivelser av innhold og arbeidsaktiviteter
Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som setter vedkommende i stand til å 

Generell kompetanse

 • Utvikle refleksjon og selvstendighet rundt det å bli fremtidig yrkesutøver som dirigent og på sitt instrument. 
 • Utvikle evne til musikalsk og kollegialt samarbeid 

Kunnskaper

 • vise forståelse for musikalske forløp og formaspekter 
 • skaffe seg begynnende oversikt over repertoaret for sitt instrument innenfor et visst spekter av stilarter 

Ferdigheter

 • demonstrere tilstrekkelige tekniske og musikalske grunnkunnskaper  
 • jobbe målrettet over tid 
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende musikk - Dirigering 1/1 15 Minutter Bestått/ Ikke bestått

Det gjennomføres en midtveisvurdering av studentens arbeid og progresjon i emnet.Emnet vurderes sammen med emnet BAM112D. Eksamen for dirigentstudenter er en avsluttende konsert med et program på 10-15 minutter der de dirigerer et ensemble, og en konsert der de fremfører et program på om lag 10 minutter på sitt instrument.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Tilsvarende er deltagelse i prosjekter, seminarer og konserter obligatorisk.

Det vises ellers til UKs krav til fremmøte.

De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav, og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.).

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/ spilleliste/refleksjonstekst innen oppsatt frist.

Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Bjarte Engeset
Studiekoordinator: Anne Siri Norland
Arbeidsformer

Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbasert. For noen instrumentalister vil arbeid med repertoar naturlig foregå med akkompagnatør eller i ensembler. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener. Hver student og hovedlærer følger opp emnet med en gjensidig signert oversikt over gjennomført undervisning som godkjennes av begge innen oppgitt frist på vårparten.

Dirigentfag:

 • Enetimer dirigering
 • Dirigentseminar
 • Dirigentkompetanse 1 (Dirigentteknikk og Partiturlesing)

Instrument:

 • Enetimer instrument
 • Instrumentseminar
Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto