Forskningsmetode II (MHV148)

Forskningsmetode II er et arbeids-seminarbasert emne, der det arbeides med ulike deler av forskningsprosessen og ulike metodiske tilnærminger i forskning. Emnet skal bidra till inngående kunnskap i helsevitenskaplig forskning, den vitenskapelige forskningsprosessen og forskningsmetodikk og styrker studentens evne til å planlegge og gjennomføre metodedel i sin masteroppgave. Emnet deles i to deler, kvantitativ del og kvalitativ del. De to delene utvider studentens kunnskap om kvantitativ og kvalitativ forskningsdesign, forskningsprosess og praktiske dataanalyser. Ut fra forskningens hensikt og forskningsspørsmål lærer studenten å framstille vitenskapelig tekst knyttet til gjeldende datainnsamling, analyse og tolkning, kritisk granskning, forskningsetiske spørsmål og overførbarhet av kvantitative forskningsresultater til praksis. Hvilke tema som tas opp vil kunne variere i ulike studieår.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MHV148

Versjon

2

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Studentene tilbys 4-8 seminarer, hvert på en til to dager i 3. semester. Det blir arbeidet med kvantitative og kvalitative metodiske tilnærminger i forskning, og litteraturstudier. Undervisningen legges nært opp til de utfordringer som studentene står overfor i forskningsprosessen, og med høy grad av studentaktivitet. Hvilke temaer det blir arbeidet med vil derfor kunne variere i ulike studieår.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har inngående kunnskaper i hvordan presentere en forskningsplan og ulike deler i forskningsprosessen
 • har inngående kunnskap om ulike kvantitative og kvalitative metodologiske og metodiske tilnærminger og deres styrker og svakheter ved anvendelse
 • har avansert kunnskap om styrker og svakheter ved forskningsdesign både når det gjelder den helhetlige sammenhengen og de enkelte delenes egen kvalitet
 • har inngående kunnskaper i informasjonssøking og akademisk skriving           
 • Har kunnskap om bruk av programvare for kvantitativ dataanalyse og analyse av kvalitativ material 
 • har inngående kunnskaper i hvordan presentere forskningsmetoder i forskningsprosessen

Ferdigheter

 • kan analysere og argumentere for valg av metodologiske overveielser og bruke av kvantitativ eller kvalitativ metodedesign
 • kan problematisere og formulere forskningsspørsmål med utgangspunkt i tidligere forskning og anerkjente kvalitetsprinsipper for kvantitativ og kvalitativ forskning.
 • kan anvende og argumentere for metoder for utvalg definisjoner og innsamling av kvantitative og kvalitativ data
 • kan anvende og argumentere for valg av kvantitative og kvalitative analyser og tolkningsmetoder
 • kan forholde seg kritisk til ulike kunnskapskilder
 • kan vurdere konstruktivt og kritisk egen og andres forskning
 • kan reflektere over forskningsetiske aspekter ved anvendelse av kvantitative og kvalitative metoder

Generell kompetanse

 • kan sammenstille litteratur til en forskningsbakgrunn
 • kan bruke statistisk programvare til praktisk kvantitativ databearbeiding og analyse
 • kan bruke kvalitativ datainnsamling og analyse
 • kan reflektere over og anvende sine metodiske kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre en hel forskningsprosess
 • kan formidle en selvstendig holdning og sammenstille et vitenskapelig arbeid ut fra krav til akademisk skriving, intern logikk og fagområdets metodiske uttrykksformer
 • kan argumentere og kritisk vurdere og validere forskningsresultat og faktorer som påvirker kvaliteten i et forskningsprosjekt
 • kan reflektere over og kommunisere sitt kunnskapsbidrag i vitenskapelig sammenheng og stimulere til implementering og innovasjonsprosesser i praksis

Forkunnskapskrav

MHV142 Forskningsmetode I
Studentene må ha startet arbeidet med masteroppgaven og gjennomført emnet MHV142 Forskningsmetode I.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeeksamen: 2 fagnotat 1/1 Bokstavkarakterer

Emnets vurderingsform er en mappeeksamen. Mappen leveres til angitt frist og skal inneholde to fagnotat, 1 knyttet til kvantitativ metode og 1 knyttet til kvalitativ metode. Det er obligatorisk deltakelse på totalt 4 seminar, 2 seminar tilhørende kvantitativ metode og 2 tilhørende kvalitativ metode. Kandidater må ha fått godkjent tilstedeværelse på de aktuelle arbeidsseminarene for å kunne levere fagnotatet knyttet til arbeidsseminarene som en del av mappen sin. Fagnotatene skal skrives individuelt og ha et omfang på 2000 ord (+/- 10%).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Deltakelse på 2 seminar - kvantitativ metode , Deltakelse på 2 seminar - kvalitativ metode , 75% tilstedeværelse
Det er obligatorisk deltakelse på totalt 4 seminar, 2 seminar tilhørende kvantitativ metode (Del A) og 2 tilhørende kvalitativ metode (Del B). Videre skal det være minimum 75% registrert tilstedeværelse på hvert av disse fire seminarene. Kandidater må ha fått godkjent tilstedeværelse på de aktuelle arbeidsseminarene for å kunne levere fagnotatet knyttet til arbeidsseminarene som en del av mappen sin. Ikke innfridd nærværsplikt inntil 75%, medfører at det kan skrives en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer, etter avtale med emneansvarlig. Oppgaven må være godkjent før studenten får adgang til eksamen i emnet. Ikke godkjente obligatoriske undervisningsaktiviteter fratar studenten adgang til eksamen i MHV148.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Margareth Kristoffersen

Arbeidsformer

Arbeidsseminarer/ to-dagers work-shops, selvstudier, litteratursøking, vitenskapelig arbeide på campus og/eller digitalt

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Anvendt forskningsmetode (MHV148_1) 10

Åpent for

Helsevitenskap - Masterstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto