Hopp til hovedinnhold

Praksis 1.-7., 3. år 6. semester (15 dager) MGL1P35

Praksisperioden i 3.studieår, 6. semester i grunnskolelærerutdanningens 1-7 tilsvarer 15 arbeidsdager. Den skal være variert, veiledet og vurdert og foregå i grunnskolen. Kontaktlærerrollen, det psykososiale miljøet og skolen som organisasjon er hovedtema. Hvordan didaktikk utøves vil være et gjennomgående tema i hele praksisstudiet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGL1P35

Versjon

1

Vekting (Sp)
Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Praksisperioden i 3.studieår, 6. semester i grunnskolelærerutdanningens 1-7 tilsvarer 15 arbeidsdager. Den skal være variert, veiledet og vurdert og foregå i grunnskolen. Kontaktlærerrollen, det psykososiale miljøet og skolen som organisasjon er hovedtema. Hvordan didaktikk utøves vil være et gjennomgående tema i hele praksisstudiet.

Digitale ferdigheter var et tverrfaglig spor i 5. semester. Akademisk lesing og skriving er et tverrfaglig spor og temauke om bærekraftig utvikling 6. semester.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om

  • lærerprofesjonen, profesjonsetikk og profesjonell yrkesutøvelse
  • hvilke rutiner praksisskolen har for barn med særskilte behov og barn i vanskelige situasjoner
  • elever, elevers læreforutsetninger og barn i vanskelige situasjoner generelt og på 1-7. trinn ved den aktuelle praksisskole spesielt
  • skolen som lærende organisasjon og profesjonelle fellesskap

Ferdigheter

Kandidaten kan

  • utvise profesjonsutøvelse gjennom å planlegge, gjennomføre, lede,  vurdere og kommentere undervisning som didaktisk møte, alene og sammen med medstudenter, praksislærere og faglærere
  • velge ut og anvende tjenlige arbeidsmåter og vurdering som grunnlag for tilpasset opplæring
  • indentifisere og drøfte tiltak for å håndtere mobbing og trakassering

Generell kompetanse

Kandidaten kan

  • inngå i didaktiske diskusjoner både på klasse- og skolenivå og kommentere skolens betydning i samfunnet og lærerens betydning i skolen i dag i et profesjons-etisk perspektiv
  • analysere og reflektere over relevante faglige og etiske problemstillinger
  • kommentere egen profesjonelle utvikling som lærer og uttrykke sin egne læreridentitet så langt
Forkunnskapskrav
Bestått emnet MGL1P30 eller utestå  med inntil 7 dager uten varsel med fare for å få ikke bestått praksis. Praksis fra 2. år må være bestått.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Praksis vil bli vurdert til bestått/ikke bestått, i tillegg vil det foregå løpende skikkethetsvurdering etter forskrift om skikkethet i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. juni 2006. Se lenke: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skrive en tekst om sin egen profesjonelle utvikling i løpet av praksisperioden, sett i lys av læringsutbytteformuleringene knyttet til ferdigheter. Vurderes og kommenteres av praksislærer og PEL-lærer.

 Øvrige arbeidskrav knyttet til fag i semesteret, se emneplan for fag.

Fagperson(er)
Praksiskoordinator: Karen Elizabeth Gilje Woie
Emneansvarlig: Kitty Marie Garborg
Arbeidsformer
Et relevant og variert utvalg forankret i K06 og praksisskolens lokale planer og basert på samarbeid med lærerutdanningsfagene i 6. semester.
Emneevaluering
Praksisskolen gjennomfører en tidligdialog samtidig med midtveisvurderingen. UiS gjennomfører en elektronisk sluttevaluering av emnet siste dag i praksis perioden. Sluttevalueringen legges frem og drøftes i praksisutvalget og et sammendrag sendes til programutvalget for M-GLU 1-7.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto