Praksis i bygg, konstruksjonsteknikk (BYG390)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BYG390

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I dette emnet skjer læringen i et profesjonelt miljø utenfor universitetet, eksempelvis i en bedrift. Studenten må selv finne en arbeidsplass eller prosjekt som er interessert i å ta imot en student i virksomhetens løpende arbeid. Praksis i et studentprosjekt må avtales med instituttets faglig ansvarlige for det aktuelle studentprosjektet. Emnet har til formål å gi studenten praktisk erfaring og mulighet til å fordype seg i utvalgte problemstillinger knyttet til virksomhetens praksis. Det forutsettes at det, i samarbeid mellom student, arbeidsplass og faglærer, utarbeides en avtale/kontrakt og plan for hvordan praksisarbeidet skal gjennomføres praktisk og hvordan veiledningen av studenten skal skje.

Læringsutbytte

Emnet er et supplement til andre emner, og når studenten har gjennomført kurset, skal følgende mål være oppnådd:

Kunnskap:

  • Redegjøre for arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder i gjeldende bedrift
  • Reflektere rundt arbeidslivets praktiske utfordringer

Ferdigheter:

  • Økt evne til profesjonelt samarbeid
  • Fordypning i gitte tema og kunne presentere disse på en overbevisende måte
  • Sette seg inn i tildelte arbeidsoppgaver og anvende metoder fra studiet for å løse disse

Generell kompetanse:

  • Reflektere over egen kunnskap og læring, og reflektere over sin egen rolle i samarbeid med andre
  • Innordne seg etter krav som blir stilt i arbeidslivet

Forkunnskapskrav

Må ha fullført minimum 90 studiepoeng iht. godkjent utdanningsplan. I tillegg må følgende emner være bestått: BYG140, BYG150, BYG205, BYG200, BYG220, BYG310

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 1 Semestre Bestått/ Ikke bestått

Studenten skal levere en individuell, kritisk reflekterende rapport (inkl. signert timeliste) om sitt praksisarbeid. Denne rapporten presenteres for studenter og lærere på nærmere avtalt tid og sted.Studenten skal gjøre en presentasjon om praksis.Emnet har en løpende vurdering. Alle vurderingsdeler må være bestått for å oppnå en samlet karakter i emnet.OBS: I henhold til forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger § 3-10 punkt 2 har en student mulighet for å fremstille seg til prøving 2 ganger i dette emnet, med mulighet for å søke om et 3. forsøk.Studenten skal bruke totalt 250 - 300 arbeidstimer på emnet. Studenten skal levere en signert timeliste sammen med rapporten.Rapport og muntlig eksamen/presentasjon Karakterregel: BeståttPresentasjon/muntlig eksamen er individuell oppgave.Rapport er individuell oppgave.Presentasjon/muntlig eksamen må være godkjent for å kunne gå opp til rapport oppgave.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Muntlig presentasjon
Studenten skal avholde en obligatorisk muntlig presentasjon som må godkjennes min. 3 uker før innlevering av rapport.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Samindi Samarakoon

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Åpent for

Bygg - bachelor i ingeniørfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto