Friluftsliv og idrettsaktiviteter (IDR134)

Emnet skal gi en grunnleggende forståelse for friluftsliv og idrettsaktiviteter tilpasset flere målgrupper. Progresjon i individuelle ferdigheter legges til grunn for at studentene skal utvikle praktisk og teoretisk kunnskap og ferdigheter. Studentene får innføring i livredning og HLR, skøyter, orientering, skileik og alpint. Studentene får også erfart fjellskitur om vinteren, og telttur på barmark om høsten.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

IDR134

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Livredning og HLR
 • Skøyter
 • Orientering
 • Skileik og alpint
 • Fjellskitur på vinteren
 • Telttur på barmark

Kostnader: Transport til obligatoriske ekskursjoner på bachelorprogrammet i idrettsvitenskap dekkes av instituttet. Kostnader knyttet til overnatting inne, mat og personlig utstyr dekkes av studenten. Det tilrettelegges for gratis overnatting i telt.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • Ha kunnskap om metodikk og progresjon knyttet til ferdighetsutvikling i aktuelle aktiviteter.
 • Kunne gjøre rede for sentrale regler og teknikker i aktuelle aktiviteter.
 • Ha kjennskap til planlegging, gjennomføring og vurdering av overnattingsturer til ulike årstider.
 • Ha kjennskap til riktig bekledning, utstyr, kart og kompass.
 • Kjenne til fjellvettregler og kunne ivareta sikkerheten for seg selv og andre på tur i friluftsliv og idrettsaktiviteter.
 • Ha kjennskap til naturen som lærings- og opplevelsesarena.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

 • På et grunnleggende nivå, planlegge, gjennomføre og evaluere aktivitet rettet mot egen ferdighetsutvikling og ferdighetsutvikling for ulike målgrupper.
 • Utføre livredning og HLR ved bassenget.
 • Beherske grunnleggende ferdigheter og vise øvingsbilder i aktuelle idretter.
 • Beherske grunnleggende ferdigheter i friluftsliv i forbindelse med leirliv.
 • Kunne orientere seg ved bruk av kart og kompass

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:

 • Arbeide selvstendig og sammen med andre i friluftslivsturer og i aktuelle idretter.
 • Tilrettelegge for naturopplevelser, samt mestring i aktuelle idrettsaktiviteter.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Praktisk eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skikurs 1/6 Bestått/ Ikke bestått
Vintertur 1/6 Bestått/ Ikke bestått
Fjelltur på barmark 1/6 Bestått/ Ikke bestått
Livredning og HLR 1/6 Bestått/ Ikke bestått
Orientering 1/6 Bestått/ Ikke bestått
Skøyter 1/6 Bestått/ Ikke bestått

Sluttvurderingen består av seks separate deleksamener som vurderes til bestått/ikke bestått.Kriterier for bestått eksamensdel blir tilgjengeliggjort via Canvas.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

80% obligatorisk tilstedeværelse og deltakelse, Obligatorisk oppmøte innenfor de enkelte idretter

Det er krav om 80% tilstedeværelse og deltakelse.

Det vil være et arbeidskrav knyttet til hver praktiske aktivitet i emnet. Mer informasjon om arbeidskravene vil bli tilgjengeliggjort på canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Andreas Åvitsland

Studieprogramleder:

Eva Leibinger

Emneansvarlig:

Bjørnar Kjellstadli

Faglærer:

Åge Vigane

Studiekoordinator:

Ivar Bjørnsen

Arbeidsformer

Praktiske timer, gruppearbeid, studentstyrte timer (planlegging, gjennomføring, evaluering), egentrening, ekskursjoner (dagsturer og overnattingsturer) og selvstudium.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto