Dokumentarisk fordypning (MDO150)

Kurset bygger på emnet dokumentarteori.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MDO150

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I dette emnet vil vi ta for oss historiske, teoretiske og estetiske perspektiver på dokumentaren. Filosofiske diskusjoner vedrørende begrepene om realisme, sannhet og objektivitet vil bli viet stor oppmerksomhet. Emnet skal gi studentene mulighet til å fordype seg i en rekke dokumentarfilmer, men også andre typer dokumentarproduksjon vil bli diskutert. Dokumentarens forhold til fiksjonen (film, litteratur, etc.) er også et sentralt spørsmål som vil bli undersøkt.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper:

  • Kunnskap om dokumentarens historie
  • Kunnskap om filosofiske spørsmål og debatter knyttet til dokumentaren
  • Kunnskap om variasjoner når det gjelder filmatisk stil og narrativ form i dokumentarer

Ferdigheter:

  • Kunne vurdere ulike dokumentarer i lys av deres respektive historiske kontekster
  • Kunne analysere bruken av stilistiske virkemidler og narrativ form i ulike dokumentarer
  • Kunne anvende filosofiske begreper og teorier om dokumentaren på en kritisk måte

Generell kompetanse:

  • Evne til å forstå dokumentarer som komplekse fenomener
  • Evne til å forholde seg kritisk og reflekterende til ulike teorier om sannhet, objektivitet og virkelighet
  • Evne til å anvende kunnskaper og ferdigheter tilegnet i dette emnet i arbeidet med egen dokumentarproduksjon.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 7 Dager Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
I løpet av kurset må studentene holde en presentasjon der den enkelte diskuterer sin masteroppgave i lys av pensumlitteraturen og sentrale temaer som tas opp i Dokumenetarisk fordypning. temaet for presentasjonen avklares i samråd med faglærer/emeansvarlig. Studenten må ha deltatt på minst 75% av undervisningen for å kunne avlegge eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Cato Wittusen

Arbeidsformer

Undervisningen skjer i seminarform. I tillegg blir det felles visninger.

Åpent for

Dokumentarproduksjon - masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto