Moderne brønndesign og nedihullsboringsfysikk (PET535)

Kurset dekker planlegging av brønner for boreoperasjoner, samt sikkerhet og optimalisering under operasjonene. Dette inkluderer brønnintegritet, borehullsstabilitet, uønskede hendelser og optimalisering av boreprosessen, samtidig som miljøkrav ivaretas. Kurset etablerer det fysikalske grunnlaget for ovenfornevnte analyser, og inkluderer bergmekanikk, rørmekanikk og fluidmekanikk/borehydraulikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PET535

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20. januar, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

  • Repetisjon av fluidmekanikk med fokus på forståelse av trykkutvikling i en brønn og hydraulisk optimalisering. Dette inkluderer hullrensning og oppdriftskrefter på borestreng
  • Introduksjon til bergmekanikk for porøse medier, inkludert bruddteorier og spenningsanalyse, og anvendelse av dette til analyse av kollaps og oppsprekking av borehull.
  • Rørmekanikk, inkludert styrkeberegninger for brudd og kollaps i borestreng og foringsrørs
  • Design av foringsrørsprogram
  • Metoder for valg av borevæsketetthet
  • Brønnintegritet og mekanismene bak uønskede hendelser
  • Beregning av brønnfriksjon og analyse av fastkjørt borestreng
  • Optimalisering av boreoperasjoner/borehastighet (ROP)

Læringsutbytte

Etter å ha fullført kurset skal studenten:

  • Kunne utføre sikker brønnplanlegging og beregninger relatert til valg av borevæsketetthet og settedybder for foringsrør.
  • Ha kunnskap om hvordan unngå uønskede hendelser under boreoperasjoner i sanntid, samt optimalisering av operasjonene.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

PET100 Boring
Grunnleggende fluid mekanikk og kunnskap innen Python/Matlab eller lignende programmeringsspråk.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Digital skoleeksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer

Skriftlig eksamen avholdes som digital på campus.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innlevering
Innleveringen vil bestå i analytisk oppgaveløsning samt koding og simulering i Matlab.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Øystein Arild

Arbeidsformer

Forelesning samt selvstudium. Obligatorisk arbeidskrav skal være godkjent av faglærer innen 4 uker før eksamen.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Brønnteknologi (MPE680_1) 10

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto