Kroppsøving fagdidaktikk del 1 (PPU181)

Emnet gir studentene didaktisk kompetanse innen kroppsøving med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

PPU181

Versjon

1

Vekting (stp)

7.5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet bygger på forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning.

Undervisningen vektlegger innføring i kroppsøvingsdidaktikk, herunder

 • legitimering av kroppsøvingsfaget
 • planlegging og kunnskap om læreplanen
 • praktisk gjennomføring av kroppsøvingsundervisning

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal:

 • ha kunnskap om kroppsøving som dannings- og læringsfag i skolen
 • ha kunnskap om kroppsøvingsfagets historie, diskurser og ideologier
 • kjenne til gjeldende læreplan i kroppsøving og la denne danne grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen

Ferdighet

Etter fullført emnet skal kandidaten kunne

 • planlegge undervisningsøkter i henhold til gjeldende læreplan
 • reflektere over egen undervisningspraksis
 • skrive faglige oppgaver i henhold til akademiske formkrav

Generell kompetanse

Etter fullført emnet skal kandidaten kunne

 • kunne identifisere og analysere faglige utfordringer innenfor kroppsøving
 • kjenne til og drøfte ulike problemstillinger, utviklingstrekk og forskning innenfor fagområdet
 • bidra til en felles kompetanseheving av undervisningen i kroppsøving

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer Egne notater, Pensumlitteratur,

Til muntlig vurdering trekker kandidaten to problemstillinger. Kandidaten får 30 minutters forberedelsestid med hjelpemidler, og skal deretter kunne gi en kort fremstilling av problemstillingene (ca. 10 min på hver problemstilling). Kandidaten vil deretter få spørsmål med utgangspunkt i problemstillingene (ca.10 min).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

To skriftlige arbeidskrav knyttet til undervisning, Ett skriftlig arbeidskrav knyttet til praksis, Obligatorisk oppmøte

Tre obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3.

Studenter som får ett eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet til én ny innlevering i bearbeidet form.

Det er krav om 50% obligatorisk oppmøte på undervisningen for å få lov til å gå opp til eksamen i dette emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Atle Mjåtveit

Praksiskoordinator:

Kristin Henanger Haugen

Praksiskoordinator:

Lene Båkind Sollie

Studiekoordinator:

Eivind Øvrebø

Studiekoordinator:

Anne Marie Nygaard

Arbeidsformer

Emnet har varierte undervisningsformer i klasse, gruppe og individuelt. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt. Profesjonskompetanse utvikles blant annet i dialog mellom studenter og lærere, i casediskusjoner, framføringer, gjennom feltarbeid og grundig arbeid med lærestoffet.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto