Praktisk innføring i Toll, Vareførsel og Grensekontroll (TOL280)

NB! Dette emnet har neste undervisning- og vurderingstermin høstsemesteret 2025.

Toll- og grensekontroll er et fagfelt som forutsetter praktisk trening i tillegg til teoretiske kunnskaper. For at studentene skal se sammenhengen mellom teori og praksis vil det gjennom dette emnet gis en introduksjon til tolleryrket basert på praktisk opplæring. Den praktiske opplæringen skal være en kombinasjon av seminar, veiledning, observasjonspraksis, ferdighetstrening og simulering. I Praksis 1 vil det legges vekt på observasjon og veiledning.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

TOL280

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Tema som inngår i TOL280 er:

 • Sanksjoneringsformer
 • Ekspedisjon/tollprosedyrer og deklarasjonskontroll
 • Tollekspedisjon, tollprosedyrer og deklarasjonskontroll
 • Maktpyramiden og etterlevelse
 • Førstehjelp

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om:

 • gjøre rede for Tolletatens tollprosedyrer for vareførsel og hvordan klassifisering, tollverdi, opprinnelse og mengde er viktig for å fastsette riktig toll/avgift og restriksjon
 • gjennomføre deklarasjonskontroll for å vurdere riktigheten av klassifisering, opprinnelse, mengde og fastsettelse av tollverdi opp mot fastsettelse av toll, avgifter og restriksjoner
 • vurdere og gjengi mulighet for samarbeid mellom deklarasjonskontroll og etterkontroll
 • tolletatens system for deklarering av varer og fastsettelse av tollrollen som toller i Tolletaten, og etatens rolle, oppgaver, organisering og funksjon som samfunnsbeskytter
 • hvordan tollere kan hindre ulovlig inn- og utførsel av varer
 • hvordan relatere praksis til gjeldende lovverk, rammebetingelser og yrkesetiske retningslinjer som regulerer arbeidet som toller

Etter å ha fullført emnet skal studentene kunne:

 • under veiledning delta i og gjennomføre deklarasjonskontroll for å vurdere riktigheten av klassifisering, opprinnelse, mengde og fastsettelse av tollverdi opp mot fastsettelse av toll, avgifter og restriksjoner
 • forklare hvilke straffereaksjoner som inntrer ved tollovertredelse og anvendelse av disse

Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om å:

 • vise vilje og evne til å nyttiggjøre seg av veiledning og tilbakemeldinger
 • identifisere eget kunnskapsbehov, vise selvinnsikt i forhold til eget læringsbehov samt innhente og tilegne seg ny kunnskap og ferdigheter
 • reflektere over makt, vurderingsevne og profesjonalitet
 • samhandle med medstudenter og kollegaer
 • under veiledning se og skape sammenhenger mellom de mer teoretiske emnene, Her særlig TOL200, og TOL220

Forkunnskapskrav

TOL130 Toll i et organisasjons- og samfunnsperspektiv, TOL200 Toll og vareførsel, TOL220 Tollrett og relaterte juridiske emner

Eksamen / vurdering

Overordnet sluttvurdering skal gjøres av hovedveiledere i Tolletaten og emneansvarlig ved UiS. Studentene skal levere en skriftlig refleksjonsrapport innen en uke etter avsluttet praksis. Rapporten er en skriftlig refleksjonsrapport. Refleksjonsrapporten skal være på 1500 ord +/- 10%.Det er ikke kontinuasjonsmuligheter i emnet. Begge vurderingsformer må bestås innenfor samme semester for å samlet sett bestå emnet. Dersom en eller begge vurderingsdeler vurderes som "ikke bestått" må studenten ta begge vurderingsdeler ved neste anledning, normalt neste gang praksis 1 gjennomføres. For å få bestått i Praksis 1 må studentene ha innfridd minimum 80 % av praksisaktivitetene. Dersom det oppstår tvil om godkjenning av praksis, skal studenten få skriftlig melding innen rimelig tid. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent emnet. Skulle studenten til tross for tilfredsstillende studieprogresjon underveis vise handlinger/adferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilmelding ikke er gitt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Førstehjelpskurs på inntil en dag i lengde.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Studentene vil få fortløpende tilbakemelding av veileder.

En refleksjonsrapport skal leveres ved avslutning praksisperioden og inngår som vurderingsgrunnlag.

Åpent for

Toll, vareførsel og grensekontroll - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto