Praksis (BRV385)

Studenter ved Bachelor rettsvitenskap ved HHUiS kan hospitere på en praksisplass i et selskap eller offentlig organisasjon. Dette praksisoppholdet er en utmerket mulighet til å oppleve de praktiske utfordringene i et reelt arbeidsmiljø, samtidig som det reflekterer over hvordan praksis og teori kombineres. Studentene kan bruke praksisplasser med det formål å "spesialisere" karriereplaner og identitet.

Organisasjoner som tilbyr praksisplass vil bli presentert for studentene. Studentene oppfordres til å finne en egnet praksis organisasjon. Den endelig avgjørelsen avhenger av en vurdering av studentkvalifiseringer og kamp mellom studenter og organisasjoner som tilbyr praksisplass.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BRV385

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

For ett 10 studiepoeng praksisopphold, er det påkrevd minimum 150 arbeidstimer i en organisasjon.

Ved å anvende teoretisk kunnskap på praktiske erfaringer gir dette praksisemnet en unik mulighet til å reflektere over variasjonene mellom teori og praksis og verdien av å kombinere dem for å få nyttig kunnskap og ferdigheter for en vellykket juridisk karriere.

Studentene må være påmeldt praksisemnet før de kan starte praksisplass.

Studentene må oppfylle disse kravene til praksisplass:

  • Praksisplass og arbeidsplass må godkjennes av faglærer
  • En kontaktperson (mentor) i praksisorganisasjonen må godkjennes
  • Alle obligatoriske oppgaver må godkjennes

 

Annen informasjon

Studiepoengene fra dette emnet kan brukes som valgfag.

Praksisplass kan ikke erstatte eller inngå som del av en annen avhandling/oppgave. Det er imidlertid en utmerket mulighet til å utforske et område for en avhandling/oppgave i det påfølgende semesteret.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Tiltenkte læringsutbytter (ILO)

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg kunnskap for å kunne:

  • Knytte teori/klasseromslæring til anvendelse på arbeidsplassen
  • Forstå arbeidsgivers forventninger til atferd på arbeidsplassen
  • Forstå oppgaver og ansvar for en juridisk avdeling

 

Etter fullført emne vil du ha tilegnet deg følgende ferdigheter:

  • Evne til å praktisere og forstå egne evner på ulike rettsområder
  • Kommunikasjon, mellommenneskelige og andre kritiske juridiske ferdigheter
  • Artikulere hvordan arbeidserfaring forbedrer forståelse og bruk av juridiskteori

Forkunnskapskrav

Fullført første år av bachelor rettsvitenskap.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Rapport 1/1 Bestått/ Ikke bestått

En praksisplassrapport: I praksisperioden skal hver student skrive en rapport, maksimalt 3000 ord lang (unntatt referanser og vedlegg) som inneholder følgende:1) Beskrivelse av praksisorganisasjonen2) Beskrivelse av arbeidet som utføres i organisasjonen3) Detaljerte beskrivelser av minst to (eventuelt anonymiserte) arbeidsoppgaver/situasjoner som viser hvordan du har brukt kunnskapen/innsikten og ferdighetene du har oppnådd på bachelornivå under praksisoppholdet.4) En oppsummering av relevant litteratur og rettspraksis som var grunnlaget for den juridiske analysen av dette spørsmålet Tillegg: Refleksjoner av feltmerknader  Liste over referanser Den endelige praksis-rapporten er gradert Bestått (B) eller Ikke besått (IB).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

For å oppfylle de faglige kravene til praksisplassen skal hver student levere følgende rapporter:

Feltnotatrefleksjoner: I løpet av praksisperioden skal hver student ta feltnotater om spesifikke ting de observerer eller opplever i løpet av praksisperioden.

I disse feltnotatene bør studentene reflektere over praksisoppholdet sitt, inkludert (1) egne holdninger, ferdigheter og leveranser, (2) og ressurser til og samhandling med vertsorganisasjonen. Studentene skal levere slike refleksjoner til praksislæreren sin under praksisoppholdet, i et feltnotat på maksimalt 1000 ord.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Lana Bubalo

Emneansvarlig:

Lana Bubalo

Arbeidsformer

Før praksisoppholdet deltar studentene på et obligatorisk seminar. Undervisningen foregår på engelsk.

Krav til kursarbeid

Type instruksjon

Før praksisoppholdet deltar studentene på et obligatorisk seminar. Undervisningen foregår på engelsk.

For å oppfylle de faglige kravene til praksisplassen skal hver student levere følgende rapporter:

Feltnotatrefleksjoner: I løpet av praksisperioden skal hver student ta feltnotater om spesifikke ting de observerer eller opplever i løpet av praksisperioden.

I disse feltnotatene bør studentene reflektere over praksisoppholdet sitt, inkludert (1) egne holdninger, ferdigheter og leveranser, (2) og ressurser til og samhandling med vertsorganisasjonen. Studentene skal levere slike refleksjoner til praksislæreren sin under praksisoppholdet, i et feltnotat på maksimalt 1000 ord.

Åpent for

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentene vil få mulighet til å gi tilbakemelding på emnet først i en tidlig dialog, og deretter i en skriftlig kursevaluering på slutten av emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto