Hopp til hovedinnhold

Samfunn, religion, livssyn og etikk (BBL120)

Kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) omhandler samfunnet omkring barnehagen, barns oppvekstvilkår, samfunnets mangfold, barnehagens verdigrunnlag og det livssynsåpne samfunnet. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BBL120

Versjon

1

Vekting (Sp)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) bygger på fagene samfunnsfag og RLE. Kunnskapsområdet retter oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og særskilte verdigrunnlag i et demokratisk samfunn preget av mangfold. Barnehagens arbeid for aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn tar utgangspunkt i en forståelse av forholdet mellom individ og samfunn, politiske strukturer, internasjonale konvensjoner, lovverk, og syn på mangfold og likestilling i tråd med sentrale føringer.

Kunnskapsområdet skal gi innsikt i samfunnet som omgir barnehagen, barnehagens plass i samfunnet, barnehagen som organisasjon og som pedagogisk virksomhet. Sentrale temaer i kunnskapsområdet er barns oppvekstsvilkår og stilling i samfunnet, familiestrukturer, sosial ulikhet, mediepåvirkning og barns rettigheter samt personalets oppgaver og ansvar i møte med barn i ulike livssituasjoner. Kunnskapsområdet skal bidra til kjennskap om samenes historie som urfolk, og gi kjennskap til deler av samisk kultur og hverdagsliv.

Kunnskapsområdet omhandler etikk, ulike religiøse og ikke-religiøse livssyn og kulturenes fortellinger og tradisjoner. Kunnskap om og holdninger til ulike religioner, livssyn og samfunn danner et viktig grunnlag for identitetsdanning og for å kunne forstå og møte mennesker fra ulike kulturer. Kunnskapsområdet bidrar til refleksjon over det livssynsåpne samfunnet. Etisk og filosofisk grunnlagstenkning med innsikt i ulike menneskesyn og virkelighetsoppfatninger skal bidra til kritisk, etisk refleksjon knyttet til praksis, med særlig henblikk på personalets væremåte i samarbeid med barn, foresatte og kollegaer.

Kunnskapsområdet SRLE danner et viktig grunnlag for at barnehagelærerstudenter skal kunne møte mangfoldet i dagens og fremtidens barnehage og være forberedt til å delta i utviklingen av barnehagelærerprofesjonen og praksis for å kunne møte fremtidige utfordringer.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende:  

Kunnskap Studenten skal ha tilegnet seg kunnskap om:

 • barnehagens særskilte verdigrunnlag og hva dette i praksis innebærer i et flerkulturelt samfunn
 • velferdsstaten, bærekraft, mangfold, likeverd, likestilling, sosial ulikhet og økt digitalisering
 • barnehagen som organisasjon, ledelsesfunksjoner i barnehagen, pedagogisk ledelse og selvledelse
 • barnehagen i nærmiljø og lokalsamfunn
 • barndom, barnehage, familie og oppvekstsvilkår i historisk, nåtidig og fremtidig perspektiv
 • samiske barns kulturer og rettigheter
 • voksnes ansvar for barn i ulike livssituasjoner, samt kunnskap om hvordan man kan støtte barn og samarbeide med andre hjelpeinstanser
 • kristen tro og kulturarv, øvrige verdensreligioner og deres mangfold, humanisme og andre livssyn
 • filosofi og etiske teorier, om etikkens forhold til fellesverdier og moralsk handling
 • barns rettigheter samt lover og forskrifter som regulerer barnehagedriften og annet arbeid knyttet til barn
 • hvordan samfunns- og kulturutvikling stiller krav til barnehagen som organisasjon

Ferdigheter Studenten skal kunne:

 • begrunne, formidle og praktisere barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag
 • reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og væremåter og handle i tråd med barnehagens formålsbestemmelse
 • lede seg selv og andre i ulike situasjoner
 • formidle kulturenes fortellinger og i samarbeid med hjemmet tilrettelegge for markering av høytider og merkedager
 • samtale med barn om etiske, religiøse, filosofiske og livssynsmessige spørsmål
 • stimulere til demokratiforståelse ved å utøve demokratiske verdier i praksis
 • utøve digital dømmekraft som en del av det å ha profesjonell digital kompetanse

Generell kompetanse Studenten skal:

 • kunne identifisere etiske utfordringer i barnehagens dagligliv, reflektere kritisk over etiske spørsmål og begrunne sine handlingsvalg
 • ha innsikt i tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barnehagen på et profesjonelt grunnlag
 • samarbeide med barnas foresatte
 • samarbeide med og lede barn og personale med ulik bakgrunn, og gi etisk veiledning, bl. a. i bruk av digitale verktøy
 • se sammenhenger mellom individ, gruppe og samfunn og relatere disse sammenhengene til praksis i barnehagen
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Muntlig tverrfaglig eksamenKonsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt (konte) eksamen, innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen, § 3-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk tilstedeværelse 80%, Jevnlige flervalgstester, Skriftlig gruppeoppgave

Spesifisering av arbeidskrav:

Skriftlig gruppeoppgave: Omfang 2000 ord (+/- 10 %). Hjelpemidler: Alle.

Jevnlige flervalgstester for å sikre studentens progresjon i studiet. 80% av testene må være bestått.

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Ingrid Rusnes
Praksiskoordinator: Lena Forus
Studiekoordinator: Karin Berner
Praksiskoordinator: Birte Berg
Arbeidsformer

Den organiserte undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid og prosjektarbeid. Det kreves at studentene arbeider selvstendig med faglige temaer, leser pensum grundig og deltar aktivt i undervisningen, gruppearbeidene og prosjektarbeidene. Undervisningen gir en introduksjon til kunnskapsområdets temaer og aktuelle læringsprosesser. Studentenes eget arbeid med temaer og litteratur danner grunnlag for felles diskusjoner og gruppearbeid.

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se eget kapittel om praksis, samt praksisplan.

Åpent for
Barnehagelærer - bachelorstudium
Emneevaluering
Det blir gjennomført studentevalueringer av emnet etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto