Velferdsstat og -politikk (BST300)

Emnet presenterer ulike perspektiver på velferdsstaten i Norge, og trekker inn velferdsmodeller fra andre land for å øke forståelsen av velferdsstaten som fenomen. Dagens velferdsstat er et produkt av en lang historisk prosess preget av ulike politiske ideer og interesser. Velferdsstaten gir innbyggerne trygghet, men den kan også oppfattes som et virkemiddel for å sikre økonomisk stabilitet i møte med et stadig mer globalisert næringsliv. Emnet gir en innføring i sentrale trekk i velferdspolitikkens utvikling, dagens status for velferdsstaten nasjonalt og internasjonalt og fremtidige utfordringer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BST300

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

I kurset rettes oppmerksomheten mot velferdsstatens ideologiske grunnlag, og framveksten av ulike velferdsstatstyper forklares ut fra ideologiske og materielle forskjeller mellom land. I den sammenheng vektlegges særlig særmerker ved den nordiske modellen. Videre belyser kurset innholdet i dagens velferdspolitikk og aktuelle utfordringer. De sentrale velferdspolitiske utfordringene som tas opp er knyttet til f.eks. trygdeordninger, familiepolitikk og likestilling, økonomiske kriser, automatisering og finansielt grunnlag. Velferdsstatens møte med globaliseringen gjennom innvandring og økt internasjonal konkurranse for næringslivet er andre viktige spørsmål som diskuteres.

 

Undervisning vil foregå på norsk og engelsk.

Læringsutbytte

Etter endt kurs forventes studentene å ha følgende kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper

Studentene skal ha kunnskap om

  • velferdsstatens politiske historie
  • teorier om den norske og nordiske velferdsmodellen sammenliknet med andre lands velferdsmodeller
  • hvordan man sammenligner velferdssystemer i ulike land
  • ulike statsvitenskaplige og sosiologiske perspektiver på moderne velferdsstater og deres utvikling

Ferdigheter

Studentene skal kunne

  • beskrive variasjoner i organisering av velferdspolitikken med vekt på den nordiske modellen
  • diskutere sentrale utfordringer knyttet til velferdsstatens økonomiske grunnlag
  • diskutere potensielle forklaringer på hvorfor velferdsstatlige institusjoner varierer mellom ulike land og over tid

Generell kompetanse

Studentene skal ha

  • tilegnet seg grunnleggende innsikt i feltet velferdspolitikk
  • evne til kritisk refleksjon rundt et komplekst politikkområde som berører mange fagtradisjoner i statsvitenskapen

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BST100 Makt og politikk, BST120 Offentlig politikk og administrasjon, BST250 Komparativ politikk, BST290 Kvantitativ forskningsmetode
BST290 Kvantitativ forskningsmetode, BST250 Komparativ politikk, BST100 Makt og politikk, BST120 Offentlig politikk og administrasjon,

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave 1/1 1 Semestre Bokstavkarakterer

Oppgaveteksten utleveres i begynnelsen av semesteret. Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer
Godkjent skriftlig innlevering (korte diskusjonsspørsmål; frister blir publisert på Canvas ved semester-start; 8 av 9 må bestås).

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Carlo Michael Knotz

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Det forventes at studentene i dette semesteret skal ta aktivt del i diskusjon og analyse.

Åpent for

Statsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Evaluering- og kvalitetssikring av emnet vil gjennomføres i tråd med kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto