Hopp til hovedinnhold

Brønnteknologi ENP110

Boreprosessen, fra selve boringen med utstyr, til dimensjonering og sementering av foringsrør og sikring mot uhell som utblåsning. Det legges vekt på relevante beregninger knyttet til valg av utstyr og optimalisering av boreprosessen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

ENP110

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Boreprosessen, fra selve boringen med utstyr, til dimensjonering og sementering av foringsrør og sikring mot uhell som utblåsning. Det legges vekt på relevante beregninger knyttet til valg av utstyr og optimalisering av boreprosessen.
Læringsutbytte
Etter endt emne skal studentene kunne:
  • Forstå og beskrive virkemåte av det viktigste utstyret på og over boredekket, samt i borestrengen; spesielt heisespill, sirkulasjonssystem, rotasjonssystem, borekroner av forskjellige typer, rørtyper som brukes og nedihulls måleutstyr
  • Kjenne til boreslam og sement, spesielt strømningsegenskapene til disse, kunne beregne trykktap ved strømning, og vite hvordan foringsrør sementeres
  • Kjenne til og bruke de viktigste begrepene om bergartene en borer i, spesielt overlagring-, frakturering- og poretrykk, samt ut fra disse bestemme foringsrørprogram og dimensjonere foringsrørene
  • Få en grunnleggende forståelse for barrierebegrepet og barrieredesign, spesielt anvendt på situasjoner som kan føre til utblåsninger
  • Kunne grunnleggende prinsipper for hvordan en brønn plugges og forlates
  • Vite hvordan en brønn forberedes til olje- og gassproduksjon og de vanligste typene utstyr og metoder som brukes i denne forbindelse
  • Kunne utføre beregninger av de mest sentrale elementene som inngår i en boreoperasjon
  • Kjenne til ulike brønntyper, livsfasene til en brønn og ulike anvendelsesområder for brønner
Forkunnskapskrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Grunnleggende kunnskaper i matematikk, mekanikk og fysikk
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulatorGodkjente tabeller

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
4 obligatoriske innleveringer
4 obligatoriske regneøvinger må godkjennes for å få gå opp til eksamen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Hans Joakim Skadsem
Instituttleder: Øystein Arild
Arbeidsformer
Forelesning og selvstudium. Obligatoriske arbeidskrav skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamen.
Åpent for
Energi- og petroleumsteknologi, bachelor i ingeniørfag Petroleumsteknologi, bachelor i ingeniørfag Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Emneevaluering
Skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Boring (PET100) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto