Masteroppgave - produksjon (MDOMASP)

Hovedmålet med den praktiske masteroppgaven er at studenten skal fordype seg i en dokumentarproduksjon og få tid til å utvikle et helhetlig verk fra idé til ferdig produksjon.

Dokumentaren produseres i et valgfritt medium (multimedia, film, radio, foto, skriftlige uttrykk), og skal vise at studenten behersker ideutvikling, research, metode og medieforståelse. Helt sentralt ligger det å lære å forstå og uttrykke seg gjennom historiefortelling. I tillegg skal studenten utforske det kunstneriske utrykket og formspråket som er valgt, og kunne kontekstualisere dette i en større dokumentarestetisk tradisjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MDOMASP

Versjon

1

Vekting (Sp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Den praktiske masteroppgaven skal være et individuelt selvstendig kunstnerisk arbeide med mellommenneskelig og samfunnsmessig relevans. Studentene følges opp av faglærer og hverandre gjennom workshops hvor masterproduksjonene presenteres og evalueres fortløpende. I tillegg får hver student en individuell veileder. Det er viktig å tenke på en idé for produksjonen i god tid før arbeidet skal påbegynnes. For de fleste krever det lang tid å bestemme tema og ideer, og å tenke ut gjennomførbare opplegg. Dette er en modningsprosess der flere ideer prøves ut og forkastes eller endres, og en bør derfor ha ideer i bakhodet gjennom hele studiet. Undervisningen under arbeidet med den praktiske masteroppgaven er seminarbasert og er avhengig av aktiv deltagelse fra alle studentene.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten skal:

 • Ha inngående kunnskap om de ulike fasene av dokumentarproduksjonsprosessen, herunder utviklingsfase, produksjonsfase og etterarbeidsfase
 • Ha inngående kunnskap om dramaturgi og historiefortelling
 • Ha sjangerspesifikk dokumentarkunnskap
 • Ha kunnskap om distribusjon av større dokumentarproduksjoner

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • Kunne beherske håndverksmessige sider av dokumentarproduksjon
 • Kunne gi dokumentarisk materiale et helhetlig uttrykk og kunne behandle menneskelige og samfunnsmessige spørsmål
 • Kunne gi gode faglige og selvstendige begrunnelser for valg av tema, plattform, dramaturgiske og kunstneriske grep
 • Kunne kritisk evaluere og diskutere etiske og dokumentarfaglige problemstillinger og deres relevans for det praktiske arbeidet

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • Kunne sette sin dokumentariske praksis inn i et større samfunnsmessig perspektiv
 • Kunne gjøre informerte valg med tanke på ideutvikling, gjennomføring og distribusjon av større dokumentarproduksjoner
 • Ha inngående kompetanse i dramaturgi og historiefortelling og kunne anvende dette

Forkunnskapskrav

MDO100 Dokumentarteori, MDO110 Dokumentar og journalistikk, MDO120 Historiefortelling 1, MDO130 Historiefortelling 2, MEN155 Forskningsmetode, hermeneutikk og etikk, MEN225 Anvendt forskningsmetode

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Dokumentarproduksjon med muntlig justering 1/1 Bokstavkarakterer

Det vil bli satt en utgangskarakter etter bedømmingen av produksjonen. Endelig karakter fastsettes etter muntlig eksamen. Den muntlige eksaminasjonen består av prosjektpresentasjon og en påfølgende drøfting av prosjektet med sensorene, til sammen ca. 30 minutter. Den muntlige eksamen kan justere den samlede vurderingen av masterproduksjonen med én karakter. Kandidaten vil bli opplyst om utgangskarakteren før muntlig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Hans Eirik Voktor

Faglærer:

Nadine Zoghbi

Faglærer:

Turid Borgen

Arbeidsformer

Arbeidet med den praktiske masteroppgaven er normert til 30 studiepoeng. Produksjonen skjer primært i fjerde semester av masterstudiet. Det blir gitt individuell veiledning av oppnevnt veileder. Veiledning kan også skje i grupper og i form av seminarer og workshops.

Åpent for

Dokumentarproduksjon - masterprogram

Emneevaluering

Evaluering- og kvalitetssikring av emnet vil gjennomføres i tråd med kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto