Organisasjon, ledelse og samfunn (MEN105)

Formålet med emnet Organisasjon, ledelse og samfunn er å gi studentene en kritisk innføring i sentrale teorier, ideer og diskurser om ledelse, organisasjoner og deres rolle i samfunnet. Et viktig utgangspunkt for emnet er at organisasjoner ikke bare må forstås som «instrumenter» for effektiv produksjon av varer og tjenester, men at organisasjoner - og ledelse av organisasjoner - også må forstås ut fra en bredere samfunnsmessig og økologisk kontekst.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

MEN105

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet introduserer studentene for både klassiske og nyere teorier om organisasjoner og deres rolle i samfunnet - fra «byråkratiteori» og «scientific management» til «organizational culture», «post-bureaucracy» og «new capitalism». Mens klassiske (og nyklassiske) teorier om organisasjoner i stor grad vektlegger betydningen av organisasjoners «formelle normative strukturer», er nyere teorier mer opptatt av «organisasjonskultur» og organiseringsprosesser som sentrale begreper for både å forstå og påvirke organisasjoners virkemåte.   

Emnet går spesielt inn på de ledelsesdiskursene som kan knyttes til ulike ideer og teorier om organisasjoner. Med utgangspunkt i «instrumentelle» ideer og teorier fremstår ledelse i stor grad som et fenomen som utøves ved hierarkisk styring og kontroll. Med utgangspunkt i «kulturelle» ideer og teorier fremstår ledelse mer som et fenomen som utøves ved personlig innflytelse og dialog. Ved sistnevnte tilnærming fremstår ulike former for «selv-ledelse» og «endringsledelse» som mer sentralt enn formell og hierarkisk styring.

Kurset er i stor grad problematiserende. Et viktig siktemål med emnet er å stille kritiske spørsmål ved eksisterende organisasjonsregimer og ledelsesdiskurser i en antropocen tid. Antropocen kan oversettes med «menneskets tidsalder» og er en kombinasjon av «antropos» (menneske) og «cen» (ny). Betegnelsen antropocen er foreslått som navnet på det geologiske tidsavsnittet vi nå er inne i og som skal etterfølge holocen. Bakgrunnen for forslaget er at den menneskelige sivilisasjon nå preger miljøet i så stor grad at vi setter tydelige geologiske spor på jorden. Eksempler på slike spor er artsutrydding, utslipp av drivhusgasser, forurensning og økning av arealbruk.

Den pedagogiske vinklingen av lærestoffet er tredelt: det legges stor vekt på teori, rammeverk og modeller, samt problemorientert og erfaringsbasert læring på individ- og gruppenivå.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse:

Kunnskaper

  • Studentene skal ha inngående kunnskap om nyere teorier og ideer om organisasjon, ledelse og endring, herunder for eksempel relatert til post-byråkratiet som organisasjonsform, prosessorienterte tilnærminger til organisasjon og delingsøkonomiorganisasjonen.

Ferdigheter

  • Studentene skal kunne bruke ulike teoretiske tilnærminger til å analysere hva organisasjoner består av, hvordan de fungerer og hvordan de påvirker samfunn og natur (herunder for eksempel knyttet til realisering av bærekraftsmålene).

Generell kompetanse

  • Studentene skal også ha utviklet egne evner til kritisk tenkning om organisasjon og ledelse i en antropocen tid. Dette fordrer både evne til etisk refleksjon og kreativ problemløsning.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 3 Dager Bokstavkarakterer Alle

Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk gruppeoppgave og oppmøte på to workshops i tilknytning til gruppearbeidet.

Obligatorisk gruppeoppgave og oppmøte på to workshops i tilknytning til gruppearbeidet.

 Karakterregel: Godkjent

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Dagssamlinger, litteraturstudium, forelesninger, gruppearbeid, studentpresentasjoner og oppgaveløsning. Gjennomføring av obligatorisk gruppearbeid etter angivelse ved studiestart, herunder også obligatorisk deltakelse på to workshops som arrangeres i forbindelse med gruppearbeidet.

Åpent for

Endringsledelse - masterstudium Samfunnssikkerhet - masterstudium Sosialfag - masterstudium Økonomi og administrasjon - masterstudium Økonomi og administrasjon - masterstudium (5-årig)

Emneevaluering

Evaluering- og kvalitetssikring av emnet vil gjennomføres i tråd med kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto