Hopp til hovedinnhold

Arbeidsliv og rus MRP210

En stor del av folks alkoholbruk er knyttet til arbeidslivet, og har historiske røtter både nasjonalt og internasjonalt. Ulike bransjer, arbeidsforhold og arbeidskulturer ser ut til å påvirke alkoholbruken, og dette får forskjellige virkninger for kvinner og menn. Alkoholbruk i tilknytning til arbeid kan sees som å ha både positive og negative konsekvenser. Alkohol kan være effektivt ved teambuilding samt virke stressdempende og gi opplevelse av oppstemthet. Samtidig er skadevirkningene for arbeidslivet store i form av sykefravær, sykenærvær og ulykker på arbeidsplassen, i tillegg til at det kan være skadelig for både bedriftens omdømme og for det psykososiale arbeidsmiljøet. Emnet tar også opp problematisk spillatferd, samt bruk av medikamenter og illegalerusmidler i arbeidslivet. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MRP210

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Studenten får mulighet til å tilegne seg kunnskap om arbeidsliv og rusmiddelbruk gjennom forelesninger, diskusjon, gruppearbeid og individuell arbeid. Det søkes å utvikle en kritisk refleksjon over kjønnsproblematikk, etiske vurderinger og egne etablerte holdninger til temaet.

 Følgende tema vil være sentrale og studeres:

 • kunnskaper om arbeidsrelatert rusmiddelbruk
 • kunnskaper om studentrelatert rusmiddelbruk
 • kritisk refleksjon over kjønnsproblematikk, etiske vurderinger og egne holdninger
Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om omfang, konsekvenser av arbeidsrelatert rusmiddelbruk
 • har avansert kunnskap om temaet i et kjønns -og folkehelsevitenskapelig perspektiv
 • har avansert kunnskap om forebyggingsstrategier, tidlig intervensjon og metoder for håndtering av rusmiddelproblemer i norsk arbeidsliv

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan anvende denne kunnskapen om rusmidler tilknyttet arbeidslivet for å identifisere, vurdere og innhente adekvat hjelp for iverksetting av tiltak i arbeidslivet
 • kan anvende kunnskapen om rusmidler tilknyttet arbeidslivet i skriftlig materiell som ruspolicy, fagartikler ol.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan reflektere kritisk over rusmiddelbruk tilknyttet arbeidslivet
 • kan reflektere over holdninger til rusmidler og rusmiddelbruk relatert til arbeidslivet
 • kan reflektere kritisk over eget forbruk tilknyttet arbeidslivet
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen - individuell 1/1 5 Dager Bokstavkarakterer

Studenten skal skrive en akademisk tekst ut fra en gitt oppgave, på 3000 ord (+/- 10%).

Fagperson(er)
Studieprogramleder: Trond Erik Grønnestad
Emneansvarlig: Hildegunn Sagvaag
Arbeidsformer

Det legges opp til studentaktive metoder der kunnskap hentes fra ulike kilder og forutsetter egen bearbeiding fra den enkelte student. Læringsformer vil foregå gjennom forelesninger, diskusjoner, filmer, gruppearbeid og individuelt arbeid på campus og/eller digitalt.

Tilbud om å skrive et fagnotat og få individuell tilbakemelding på dette.

Åpent for

Helsevitenskap - Masterstudium, Rus- og psykisk helsearbeid - Masterstudium.

Emnet er åpent for alle masterstudenter ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Ansatte i bedriftshelsetjeneste (BHT), ansatte innen HMS (helse, miljø og sikkerhet), ansatte innen personal og ledelse samt  andre interesserte med relevant bachelorutdanning innen helse-og sosialfag  vil kunne ta dette emnet som et enkeltemne. 

Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Arbeidsliv og rus (MHVR203) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto