Drift og vedlikeholdsstyring (OFF510)

Kurset omhandler drift og vedlikeholdshåndtering av industrielle eiendeler. Emnet gir grunnleggende teori og prosjektgjennomføringsmodeller for å designe og styre vedlikeholdskonsepter, basert på relevante standarder f.eks. NORSOK Z-008, IEC 60300, ISO 14224, i tillegg til at den gir relevante teknisk- og styringsmetoder og verktøy. Fokuset er spesielt rettet mot havbasert petroleumsindustrien og fornybar energi, men kan generaliseres mot landbasert industri. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

OFF510

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Kurset beskriver sentrale faktorer og metoder brukt for å optimalisere aktiviteter i forskjellige livssyklusfaser (f.eks. design og utvikling, installasjon og uttesting, drift og vedlikehold, fjerning og resirkulasjon) med hensyn på kostnad og profitt, og akseptable risikonivå for helse, miljø og sikkerhet, samt investeringer. En prosjektrapport skal leveres med fokus på drift og vedlikeholdsstyring.

Kurset blir undervist i tre moduler med følgende innhold: Modul 1: Introduksjon til drift og vedlikehold; -Vedlikehold som en forretningsprosess og verdiskapningsprosess; -Trender i vedlikeholdsstyring; -Definisjoner og terminologi; -Vedlikeholdstyper, valg av vedlikeholdsstrategier og metoder; -NORSOK standarder, legislative krav, og risiko akseptkriteria med hensyn til helse miljø og sikkerhet; Modul 2: Hovedkonsept, verktøy og teknikker; -Tekniske analyse, utstyr teknisk- og funksjonshierarki, feilmoduseffekt og kritikalitetsanalyse (FMECA), feiltreanalyse (FTA), Hendelsetreanalyse (HTA), etc.; -Design ut/ design for vedlikehold med hensyn på pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsvennlighet, drift og vedlikeholdsstøtte; -Livssyklus kostnad; -Reservedeler og logistikk; -Data og informasjonsstyring; Modul 3: Vedlikeholdsstyring og utvikling av vedlikeholdsprogram; -Pålitelighetssentrert vedlikehold (RCM); -Risikobasert vedlikehold (RBM) og risikobasert inspeksjon (RBI); -Vedlikeholdsmål og strategier; -Vedlikeholdsstyring og arbeidsprosesser

Læringsutbytte

Etter å ha deltatt i kurset skal studenten ha en grunnleggende forståelse av sentrale aspekter omkring styring og ledelse av drift og vedlikehold gjennom planlegging, produksjon, installasjon, uttesting, og drift av avanserte, komplekse og integrerte maskiner, utstyr, produkter, systemer, samt produksjonsfasiliteter og fabrikker. Studentene skal demonstrere forståelse og bruk av vanlig metoder, verktøy og analyse. Konteksten vil være onshore/offshore teknologi (f.eks. olje og gass produksjonsplattformer eller offshore vindparker)

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Prosjektoppgave (gruppe) og muntlig presentasjon

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave (gruppe) 9/10 Bokstavkarakterer
Muntlig presentasjon 1/10 Bokstavkarakterer

Emnet har en løpende vurdering bestående av en prosjektoppgave 90% og en presentasjon 10%.Alle vurderingsdeler må være bestått for å oppnå en samlet karakter i emnet.Det er ikke kontinuasjonsmuligheter på prosjektoppgaven, dersom studenter ønsker å ta denne delen på nytt må vedkommende ta emnet på nytt neste gang det har ordinær undervisning.Studenter som ikke møter opp på presentasjonen kan ikke påregne å få ta denne delen på nytt. Dersom det foreligger gyldig fravær kan studenten etter avtale med faglærer gjennomføre presentasjonen på et senere tidspunkt.Studenter som ikke består en av vurderingsdelene, eller som ønsker å forbedre sin karakter, må ta alle vurderingsdeler på nytt innenfor samme semester for å oppnå en ny samlet karakter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Idriss El-Thalji

Faglærer:

Jawad Raza

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

Forelesninger, prosjektoppgave. Gjesteforelesninger. Undervisningsspråket er engelsk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Drift og vedlikeholdsstyring (MOM460_1) 5

Åpent for

Masternivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet

Emneevaluering

Evalueringsskjema og/ eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer for TN og UiS.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto