Hopp til hovedinnhold

Introduksjon til bedrifter og ledelse BØK101

Næringslivet består av ulike bedrifter. I dette emnet blir studentene introdusert for ulike bedrifters virksomhet og hvordan bedriftene fungerer. Emnet gir en kort introduksjon til ti tema, som studentene deretter bearbeider gjennom caseoppgaver. Gruppene vil få oppgitt aktuelle bedriftscase fra faglærer. Det vil bli fokusert på mellomstore bedrifter fra ulike fagområder, primært i vår egen region.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BØK101

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de har tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskap:

Studentene skal

  • ha grunnleggende innsikt i hvordan bedrifter opererer.

Ferdigheter:

Studentene skal:

  • kunne finne informasjon, analysere den, presentere den og lage en rapport.
  • kunne kritisk evaluere, og reflektere over, hvordan bedrifter og organisasjoner fungerer. 
  • forstå betingelser for at de kan fungere bærekraftig over tid.
  • kunne planlegge og gjennomføre en presentasjon av rapport for en større gruppe.
Innhold

I begynnelsen av november skal alle gruppene presentere foreløpig utgave av sin rapport i klassen. (Dette kan spres utover 2-3 uker for å komme gjennom alle presentasjonene.)

Kurset har 10 tema, to tema gjennomgås i forelesning i uken i løpet av fem uker. Første forelesning vil introdusere gruppearbeid, informasjonsinnsamling/ vurdering, og rapportering.

Uke og Tema

Uke 1 Organisering

1. Strategi og ledelse med finansiering, bedriftsledelse og mellomlederfunksjon

2. Organisasjon og HR med ansettelser og oppsigelser

Uke 2 Produkt og prosess

3. Produkt: varer og tjenester

4. Produksjonsprosess og tjenestelevering

Uke 3. Ekstern

5. Leveringskjede med CSR og innkjøp

6. Markedsføring, markedskommunikasjon, sosiale medier, salg og distribusjon

Uke 4. Utvikling

7. Etablering, utvikling og endring

8. Nøkkeltall, Industri 4.0 og vedlikehold

Uke 5. Økonomi

9. Budsjett og regnskap

10. Modellering og simulering for risiko, tid og kostnad

Rapport I rapporten som grupper på 3-5 studenter skriver, skal ALLE 10 tema behandles. Under hvert tema i rapporten skal så langt mulig diskuteres: 1. Hvem 2. Hvor 3. Hva 4. Når 5. Hvorfor 6. Hvordan

Alle 10 tema forventes å behandle bedriftens digitalisering.

Litteratur

Faglærer(e) vil gjøre tilgjengelig et kort skriv om det enkelte tema. Dette vil også inneholde relevante adresser til stoff på internett.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Rapport skrevet i gruppe og individuell skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Innlevert rapport skrevet i gruppe 4/5 1 Semestre A - F Alle.
Individuell skrftlig eksamen 1/5 2 Timer A - F

Rapporten skal være 20-30 sider lang.Rapporten vurderes ut fra:•struktur •at alle 10 tema er dekket og har en sammenheng•at digitalisering er behandlet•at kilder er referert og vurdert•at bedriften er omtalt med relevant informasjon som dekker interne og eksterne forhold•at det er vurdert hvorfor bedriften eksisterer og hvordan bedriften fungerer•refleksjon om gruppearbeidet Med en rapport på 20-30 sider totalt vil det gi ca. 2 sider per tema i gjennomsnitt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk tilstedeværelse 80 %, Obligatorisk presentasjon av rapport

Det er obligatorisk tilstedeværelse på 80% av forelesningene i august og september.

Det er kun rapporten i endelig utgave som utgjør karakteren, men presentasjonen av rapporten er obligatorisk og skal skje ca en måned før innleveringen. Tidsplan lages / avtales for presentasjonene.

Fagperson(er)
Faglærer: Espen Olsen
Faglærer: Ola Barkved
Emneansvarlig: Ola Barkved
Faglærer: Jan Frick
Arbeidsformer

Kurset vil ha forelesninger 5 uker i august og september, 4 timer per uke. Deretter skriver studentene caseoppgaver med felles veiledning hver uke i oktober og november. Gruppene skal basere rapporten på offentlig tilgjengelig informasjon, og referere sine kilder i vanlig format for vitenskapelige artikler. Gruppene blir satt opp av faglærer.

Studentene skal dermed trenes i samarbeid, informasjonsinnsamling, presentasjon og rapportering. Gruppene får introduksjon til aktuelle tema for andre kurs i studiet, samt en forståelse av hvordan fagområdene hanger sammen. Gruppene vil få oppgitt aktuelle bedriftscase fra faglærer. Fokuset vil være mellomstore bedrifter fra ulike fagområder, primært i vår region.

Emneevaluering

Studentene velger 2 kontaktpersoner som jevnlig skal kommunisere med faglærer(e) og emneansvarlig om opplegg og gjennomføring.

Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering.

Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto