Hopp til hovedinnhold

Bedriftsprosjekt BØK256

I dette emnet får studentene en innføring i hvordan ulike bedrifter og virksomheter drives og hvordan det teoretiske grunnlaget studentene er blitt kjent med i tidligere emner anvendes. Studentene vil få møte ledere og medarbeidere i nøkkelstillinger i næringslivet og offentlig sektor som gjesteforelesere. I dette emnet blir studentene delt inn i grupper som skal utarbeide en rapport om hvordan en valgt bedrift har lagt opp sitt arbeid på områder som strategi, marked, leverandør- og forretningsrelasjoner, HR, IT og organisasjon, og krav som stilles fra myndighetene når det gjelder HMS og samfunnsansvar. Studentene får en introduksjon til kvalitativ metode som grunnlag for innsamling av egne data


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BØK256

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de har tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskap:

  • Studentene skal kunne redegjøre for de forskjellige funksjonsområdene i en virksomhet og hvordan disse er bundet sammen
  • Studentene skal kunne redegjøre for de viktigst faktorene som skaper lønnsomhet og effektiv drift i en virksomhet
  • Studentene skal kunne redegjøre for de viktigste forskjellene mellom offentlig og privat sektor
  • Studentene skal kjenne til de viktigste kildene for informasjon om hvordan ulike virksomheter i privat og offentlig sektor drives

 

Ferdigheter:

  • Studentene skal kunne innhente informasjon fra flere ulike kilder om hvordan virksomheter drives
  • Studentene skal kunne utforme en rapport som gir et godt bilde av driften av en virksomhet
  • Studentene skal kjenne til case-metoder og ulike teknikker for innhenting av kvalitative data
  • Studentene skal kunne bruke offentlig statistikk om ulike virksomheter
Innhold

Kurset er bygget opp som en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid. Gjesteforeleserne fokuserer på ulike sider av en virksomhets drift og hvilke data som kan benyttes for å følge utviklingen på disse feltene. Dette kan være marked, strategi, HR, IT, HMS, økonomi og finans eller andre områder av virksomhetens drift. For at studentene skal kunne innhente egne data gis det også innføring i case-metoder og noen teknikker for innhenting av kvalitative data. Kurset bygger på emner som studentene har hatt tidligere i studiet, og som det forventes at de bruker i rapporten som skal utarbeides.

Eksamen består av en grupperapport og en skriftlig eksamen. Den skriftlige eksamen vil bestå av å gi en analyse av en utvalgt virksomhet basert på de data som fremkommer i eksamensoppgaven.

 

Litteratur

Vil bli oppgitt av faglærer(e)

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Gjennomført alle emner fra første tre semestre i Bachelor i økonomi og administrasjon.
Eksamen / vurdering

Rapport og skoleeksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Rapport - gruppe 1/2 A - F
Skoleeksamen - individuelt 1/2 A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Presentasjon av gruppens rapport
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Ingeborg Caroline Foldøy Solli
Emneevaluering
Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto