Ledelse og organisasjonspsykologi (BØK415)

Emnet skal gi en innføring i grunnleggende psykologiske fagområder på individnivå, gruppenivå og organisasjonsnivå.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BØK415

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

På individnivå vil vi undervise i tema som kognisjon, kognitive beslutningsmodeller, emosjoner, motivasjon, personlighetsteorier, sosial psykologi, helsepsykologi, stress og stressmestring og vanlige psykiske lidelser som kan påvirke arbeidsevnen.

På gruppenivå vil vi ta opp tema som dannelsen av grupper, gruppeprosesser, samarbeid i grupper og utvikling av team, konflikter og konflikthåndtering i grupper og kommunikasjon

På organisasjonsnivå vil vi undervise i tema som arbeidsmiljø, organisasjonskultur, ledelsesteorier og mobbing og konflikthåndtering i arbeidslivet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte i form av:

Kunnskap

  • Grunnleggende kunnskap om elementære psykologiske tema, samt kunnskap om sosialpsykologiske perspektiver på grupper og gruppeprosesser.
  • Kunnskap om de grunnleggende områdene innen organisasjonspsykologi.

Ferdigheter

  • Ferdigheter rettet mot et bredt register av organisasjonspsykologiske problemstillinger.
  • Et grunnlag for å kunne forstå, anvende og kjenne igjen organisasjonspsykologiske prinsipper i arbeidslivet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppeoppgave

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Gunhild Bjaalid

Studieprogramleder:

Tarjei Mandt Larsen

Arbeidsformer

Det vil bli lagt opp til både tradisjonell klasseromsundervisning og gruppearbeid. Undervisningen vil følge samme mønster som temaene: Der det skal undervises i grunnleggende basiskunnskaper om individet i organisasjonen, vil det i stor grad bli tradisjonell klasseromsundervisning. Etter hvert som undervisningen går over til grupper, gruppeprosesser og organisasjon, vil undervisningsformen også bære preg av mer gruppearbeid, løsning av case og aktiv deltakelse fra studentene.

Vi har tenkt å legge opp undervisningen slik at en del av vurderingen av studentene (i forbindelse med obligatoriske undervisningsaktiviteter) vil foregå i klasserommet/undervisningssituasjonene. Det vil derfor være nødvendig at studentene er fysisk til stede og aktive i undervisningen.

Det forventes at studenten legger ned 250 til 300 arbeidstimer i faget.

Vi vil starte emnet med undervisning i individorienterte psykologiske tema. Det å ha basiskunnskaper om kognisjon, kognitive beslutningsprosesser, emosjoner og motivasjon og motivasjonsteori, personlighet, helsepsykologi, stress og stressmestring, vurderer vi som grunnleggende for å forstå gruppepsykologiske og organisasjonspsykologiske emner. Vi ser at i mange organisasjonspsykologiske utdanninger er de individorienterte temaene utelatt. Ved å inkludere disse grunnleggende kompetanseområdene i dette emnet, vil studentene få mulighet til å få en bredere forståelse av de organisasjonspsykologiske prinsippene.

Vi vil så fokuserer på de klassiske emner innen organisasjonspsykologi som ledelse og utøvelse av ledelse.Det neste naturlige steget i undervisningen vil være å fortsette med team- og teamprosesser

Her vil studentene få en innføring i hvordan en emosjoner, motivasjon og persepsjon vil kunne forandre seg gjennom deltakelse i grupper og gruppeprosesser. Denne kunnskapen er viktig både for å forstå gruppeprosesser i organisasjoner, men også for å forstå organisasjonsstrukturer.

Til slutt vil studentene få en innføring i organisasjonspsykologiske tema, som organisasjonskultur, organisasjonsutvikling. Ledelse vil være et gjennomgående tema i undervisningen.

Åpent for

Emnet er åpent for alle bachelorstudenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto