Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon (BØKBAO)

Bacheloroppgaven skrives som avslutning på studieprogrammet. Målet er å gi studenten en dypere forståelse av et felt eller fagområde i lys av utvalgte emner, metoder og teorier fra studiet. Gjennom arbeidet med oppgaven skal studenten få erfaring i faglig begrunnede tilnærminger og forskningsmetodiske verktøy. Arbeidet med bacheloroppgaven vil også gi studenten erfaring i kritisk problemformulering og framstilling.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BØKBAO

Versjon

1

Vekting (stp)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Følgende tematiske retninger kan velges for bacheloroppgaven: Samfunnsøkonomi, regnskap og finans, markedsføring, og strategi og ledelse.

Oppgaven skal skrives i grupper på 2 eller 3 studenter.

Studentene skal selv foreslå tema og problemstilling for oppgaven.

Læringsutbytte

Bacheloroppgavens mål er å gi studentene en mulighet til fordypet forståelse av et felt eller fagområde i lys av utvalgte emner og teorier fra studiet. Oppgaven er et selvstendig arbeid der studentene skal anvende kunnskaper fra emner som er undervist. Studentene øves i selvstendig, kritisk og systematisk tenkning og vurdering. I tillegg skal studentene få trening i å dokumentere og anvende kildestoff for å belyse eller løse de valgte utfordringene.

Etter arbeidet med bacheloroppgaven skal studentene:

Kunnskaper

  • kunne formulere en avgrenset og håndterbar problemstilling for et skriftlig faglig arbeid.
  • kunne søke fram relevant kildestoff.
  • kunne anvende forskningsmetodiske verktøy.
  • kunne presentere en god forståelse av et utvalgt faglig tema.

Ferdigheter

  • forstå og kunne drøfte empirisk materiale ved hjelp av faglige begreper, teorier og perspektiver.
  • være i stand til å skrive en oppgave som tilfredsstiller kravene til akademisk oppgaveskriving med hensyn til blant annet systematisk tenkning, saklig vurdering, skriftlig fremstillingsevne og bruk av referanser til relevant faglitteratur.

Forkunnskapskrav

  • 120 studiepoeng skal være bestått ved oppstart av 6. semester.
  • Alle emnene fra første studieår (første og andre semester) må være bestått.
  • Studenten kan ikke mangle mer enn 10 studiepoeng av de obligatoriske emnene fra andre studieåret.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper for de ulike tematiske retningene:

Regnskap og finans: BØK440 Finansregnskap og verdsettelse (5. semester)

Samfunnsøkonomi: BØK450 Applied microeconomics (5. semester)

Markedsføring: BØK345 Marketing Analytics (5. semester)

Strategi og ledelse: BØK345 Marketing Analytics (5. semester)

Eksamen / vurdering

Bacheloroppgave og karakterkorrigerende muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave og karakterkorrigerende muntlig eksamen 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer
Bacheloroppgave 0/1 Bokstavkarakterer Alle

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Første veiledningsmøte, Andre veiledningsmøte

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Tarjei Mandt Larsen

Arbeidsformer

Det blir gitt to seminarer gjennom høstsemesteret om hvordan finne tema, og å formulere og avgrense problemstilling. I januar blir det gitt et seminar i akademisk skriving.

Undervisningen skjer primært gjennom veiledningsmøter mellom studenter og veileder. Studentene har krav på minst 3 veiledningsmøter gjennom arbeidet med oppgaven. I tillegg blir studentene kalt inn til to obligatoriske møter med veileder i hhv november og mars.

Veileder kan ha fellesmøter med de studentgruppene som vedkommende veileder.

Å skrive bacheloroppgave er et selvstendig arbeid. I samråd med veileder velger du metodisk tilnærming og arbeidsopplegg. Arbeidsformene som blir valgt, skal fremgå av oppgaven.

Det er laget eget veiledningshefte for skriving av bacheloroppgaver.

Frist for innlevering av problemstilling er 15.oktober (gjøres i Oppgaveportalen).

Frist for innlevering av bacheloroppgaven er 10. mai (leveres elektronisk i Inspera).

Åpent for

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto