Hopp til hovedinnhold

Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon BØKBAO

Bacheloroppgaven skrives som avslutning på studieprogrammet. Målet er å gi studenten en dypere forståelse av et felt eller fagområde i lys av utvalgte emner, metoder og teorier fra studiet. Gjennom arbeidet med oppgaven skal studenten få erfaring i faglig begrunnede tilnærminger og forskningsmetodiske verktøy. Arbeidet med bacheloroppgaven vil også gi studenten erfaring i kritisk problemformulering og framstilling.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BØKBAO

Vekting (SP)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Bacheloroppgavens mål er å gi studentene en mulighet til fordypet forståelse av et felt eller fagområde i lys av utvalgte emner og teorier fra studiet. Oppgaven er et selvstendig arbeid der studentene skal anvende kunnskaper fra emner som er undervist. Studentene øves i selvstendig, kritisk og systematisk tenkning og vurdering. I tillegg skal studentene få trening i å dokumentere og anvende kildestoff for å belyse eller løse de valgte utfordringene.

Etter arbeidet med bacheloroppgaven skal studentene:

Kunnskaper

  • kunne formulere en avgrenset og håndterbar problemstilling for et skriftlig faglig arbeid.
  • kunne søke fram relevant kildestoff.
  • kunne anvende forskningsmetodiske verktøy.
  • kunne presentere en god forståelse av et utvalgt faglig tema.

Ferdigheter

  • forstå og kunne drøfte empirisk materiale ved hjelp av faglige begrep, teorier og perspektiver.
  • være i stand til å skrive en oppgave som tilfredsstiller kravene til akademisk oppgaveskriving mht. bl.a. systematisk tenkning, saklig vurdering, skriftlig fremstillingsevne og bruk av referanser til relevant faglitteratur.
Innhold

Følgende tematiske retninger kan velges for bacheloroppgaven: Samfunnsøkonomi, regnskap og finans, markedsføring, og strategi og ledelse.

Oppgaven skal skrives i grupper på 2 eller 3 studenter.

Studentene skal selv foreslå tema og problemstilling for oppgaven.

Forkunnskapkrav
BØK103 Driftsregnskap og økonomistyring, BØK104 Statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, BØK135 Matematikk for økonomi og samfunnsfag, BØK195 Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi, BØK225 Organisasjon, ressurser og ledelse, SVEXPHIL Examen Philosophicum - HH
  • 120 studiepoeng skal være bestått ved oppstart av 6. semester.
  • Alle emnene fra første studieår (første og andre semester) må være bestått.
  • Studenten kan ikke mangle mer enn 20 studiepoeng av de obligatoriske emnene fra andre studieåret (tredje og fjerde semester) av programmet.
Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper for de ulike tematiske retningene:

Regnskap og finans: BØK440 Finansregnskap og verdsettelse (5. semester)

Samfunnsøkonomi: BØK365 Intermediate microeconomics (5. semester)

Markedsføring: BØK345 Marketing Analytics (5. semester)

Strategi og ledelse: BØK345 Marketing Analytics (5. semester)

Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave 1/1 1 Semestre A - F Alle.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Ingeborg Caroline Foldøy Solli
Faglærer: Tarjei Mandt Larsen
Arbeidsformer

Ved begynnelsen av vårsemesteret vil det bli gitt en innføring i skriving av bacheloroppgaver generelt og innen den valgte innretningen spesielt.

Undervisningen vil primært skje i form av veiledningsmøter mellom studentene og veileder. Det vil bli gitt 7,5 veiledningstimer som fordeles på minimum 3 møter.

Veileder kan ha fellesmøter med de studentgruppene som vedkommende veileder.

Å skrive bacheloroppgave er et selvstendig arbeid. I samråd med veileder velger du metodisk tilnærming og arbeidsopplegg. Arbeidsformene som blir valgt, skal fremgå av oppgaven.

Det er laget eget veiledningshefte for skriving av bacheloroppgaver.

Frist for innlevering av problemstilling er 1. desember (gjøres i Oppgaveportalen).

Frist for innlevering av bacheloroppgaven er 10. mai (leveres elektronisk i Inspera).

Åpent for
Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto